1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Taisyklėse vartojamos sąvokos turi reikšmę, nurodytą žemiau šiose Taisyklėse ar Bendrosiose sąlygose.

1.2. Šios Taisyklės nustato Paslaugų teikimo tvarką Sporto klube, privalomuosius saugumo, higienos ir kitus reikalavimus Klientui, Sporto klubo ir Kliento teises bei įsipareigojimus. Klientas, sudarydamas Sutartį, turi teisę susitarti dėl individualių sąlygų, išskyrus sąlygas, kurios yra privalomos Šalims pagal galiojančius teisės aktus (pvz. higienos normas).

2. TEISĖ NAUDOTIS PASLAUGOMIS

2.1. Teisę naudotis Sporto klubo Paslaugomis turi asmenys, pasirašę Sutartį, įskaitant Taisykles, ir įsigiję Abonementą (t.y. sumokėję Sutartyje numatytą pasirinktų Paslaugų kainą ir Sporto klubo nustatyta tvarka įgyvendinę Abonento identifikavimo būdo pasirinkimą).

2.2. 16 metų nesulaukusiems asmenims Paslaugos nėra teikiamos; 16-17 metų amžiaus nepilnamečiai Paslaugomis turi teisę naudotis pagal Sutartį, kurią jų naudai sudaro jų įstatyminiai atstovai (tėvai, rūpintojai ir pan.).

2.3. Klientas, norėdamas įsigyti Abonementą ar išbandyti Paslaugas, Sporto klubui turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą su nuotrauka (tapatybės kortelę, pasą, vairuotojo pažymėjimą ir pan.).

2.4. 16-17 metų amžiaus nepilnamečiai išbandyti Paslaugas gali tik dalyvaujant įstatyminiam atstovui (vienam iš tėvų, rūpintojui ir pan.)

3. ABONEMENTO NAUDOJIMO TVARKA, PATEKIMAS Į SPORTO KLUBĄ IR JO PATALPAS

3.1. Klientas identifikuojamas ir įleidžiamas į Sporto klubus, soliariumų ir grupinių treniruočių patalpas, esančias Sporto klubuose, jam suteikiama teisė naudotis kitomis Sporto klubo teikiamomis paslaugomis Klientui pasirinkus Klientui priimtiną Abonento identifikavimo būdą ir Sporto klubo nustatyta tvarka įgyvendinus tokį pasirinkimą. Sporto klubas Klientams siūlo tris alternatyvius Abonento identifikavimo būdus: Klientui išduotos Kliento kortelės skaitmeninį nuskaitymą, Kliento piršto atspaudo nuskaitymą arba asmens tapatybę patvirtinančio dokumento su nuotrauka (tapatybės kortelės, paso, vairuotojo pažymėjimo ir pan.) parodymą Sporto klubo administracijai.

3.2. Klientas, identifikavimui pasirinkęs Kliento kortelę, įsipareigoja sumokėti vienkartinį Sutartyje nustatytą Kliento kortelės pagaminimo / išdavimo mokestį bei naudoti Kliento kortelę išimtinai tik savo asmeniniams poreikiams ir neperduoti jos tretiesiems asmenims, kitokiu būdu nesudaryti sąlygų jiems patekti į Sporto klubą ir / ar naudotis Paslaugomis, pasinaudojant Kliento identifikavimui išduota Kliento kortele. Klientui perdavus kortelę tretiesiems asmenims, Sporto klubas turi teisę reikalauti susimokėti 100 EUR baudą bei atlyginti visus likusius Sporto klubo nuostolius dėl neteisėto trečiojo asmens patekimo į Sporto klubą (-us). Be to, Klientas yra pilnai atsakingas už bet kokią žalą, kurią trečiasis asmuo pats patirtų ar sukeltų kitiems asmenims ar Sporto klubui su Kliento kortele patekęs į Sporto klubą ir naudodamasis Sporto klubo inventoriumi, įranga.

3.3. Asmuo, pamiršęs Kliento kortelę, Sporto klubo administracijos darbo laiku gali patekti į Sporto klubą su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu.

3.4. Klientas, praradęs Kliento kortelę, privalo ne vėliau kaip per 2 dienas informuoti Sporto klubą atvykus gyvai, telefonu ar el. paštu. Už pakartotinį kortelės pagaminimą / išdavimą Sporto klubas turi teisę taikyti Klientui paslaugų teikėjo nustatytą Kliento kortelės pagaminimo / išdavimo mokestį.

3.5. Sporto klubo administracija, siekdama patikrinti Kliento kortelę naudojančio Kliento tapatybę, turi teisę bet kada paprašyti Kliento pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (tapatybės kortelę, pasą, vairuotojo pažymėjimą ir pan.).

3.6. Asmeniui, norinčiam pirmą kartą nemokamai išbandyti Sporto klubą, jam laikinai vienam kartui suteikiama Kliento kortelė arba jis įleidžiamas parodęs asmens tapatybės dokumentą su nuotrauka.

3.7. Klientas, kaip Kliento identifikavimo priemonę pasirinkęs Kliento piršto atspaudą, pateikia Sporto klubui laisvą sutikimą tvarkyti jo biometrinius duomenis – pagal Kliento piršto atspaudo skaitmeninį vaizdą sukuriamą Kliento piršto atspaudo modelį – binarinį kodą ir skaitmeninį Kliento piršto atspaudo vaizdą. Sugeneravus binarinį kodą, skaitmeninis piršto atspaudo vaizdas yra sunaikinamas. Kliento piršto atspaudo modelis – binarinis kodas, skaitmeninis piršto atspaudo vaizdas naudojami griežtai šiose taisyklėse bei Sporto klubo privatumo politikoje, su kuria galima susipažinti Sporto klubo internetinėje svetainėje (www.gymplius.lt) ir Sporto klubo administracijoje, nurodytu būdu ir sąlygomis. Klientas turi teisę bet kada atšaukti savo sutikimą, informuodamas apie tai Sporto klubo administraciją jos darbo metu arba pateikdamas prašymą el. paštu: info@gymplius.lt .

3.8. Abonementas aktyvuojamas Klientui ir Klientas turi teisę patekti į Sporto klubą ne vėliau kaip Abonemento kainos sumokėjimo dieną. Nuo Abonemento aktyvavimo dienos, nepriklausomai nuo to Klientas pradėjo naudotis Paslaugomis ar ne, pradedamas skaičiuoti Abonemento galiojimo terminas ar Minimalus naudojimosi Paslaugomis laikotarpis.

3.9. Sporto klubas veikia 24 (dvidešimt keturias) valandas per parą 7 dienas per savaitę.

3.10. Siekiant užtikrinti Kliento, Sporto klubo lankytojų ir trečiųjų asmenų saugumą / šių asmenų, taip pat Paslaugų teikėjo turto saugumą, yra vykdomas Sporto klubo patalpų (išskyrus persirengimo patalpas, tualetus, dušo patalpas), Sporto klubo prieigų (įėjimo, automobilių parkavimo aikštelės, kiemo) vaizdo stebėjimas, o Kliento atvaizdas yra saugomas Paslaugų teikėjo ar stebėjimo paslaugas teikiančio trečiojo asmens duomenų bazėje ne ilgiau kaip 14 (keturiolika) dienų. Tam tikromis aplinkybėmis, kai tai yra būtina Sporto klubo ar trečiosios šalies interesų apsaugai (pvz., įvykus nelaimingam atsitikimui, nusikaltimui ar kitam teisės, sutarties, sporto klubo taisyklių pažeidimui), saugojimo terminas gali būti pratęstas iki tol, kol bus įvykdytas tyrimas ir priimtas galutinis sprendimas.

3.11. Sporto klube ne visada (t.y. ne visu laiku, kuomet Sporto klubas veikia ir yra prieinamas Klientui) bus Sporto klubą prižiūrintis ir / ar aptarnaujantis Sporto klubo personalas.

3.12. Kliento apsilankymų Sporto klube skaičius ir trukmė neribojama, išskyrus Taisyklėse numatytus atvejus, tačiau Klientas visais atvejais prisiima visą riziką ir atsakomybę už žalą Kliento sveikatai ar gyvybei, atsiradusią dėl netinkamo naudojimosi Paslaugomis.

3.13. Klientui draudžiama į Sporto klubą atsivesti nepilnamečius asmenis (išskyrus Abonementą įsigijusius Klientus), gyvūnus.

4. KLIENTO ASMENINIŲ DAIKTŲ LAIKYMAS

4.1. Sporto klubas neteikia Kliento daiktų pasaugos paslaugų, o tik sudaro Klientui galimybę palikti atsineštus daiktus tam Sporto klubo nustatytose vietose. Sporto klubas neatsako už Kliento Sporto klube asmeninių daiktų, įskaitant daiktus, paliktus persirengimo ar kitose Sporto klubo patalpose, praradimą ir (ar) sugadinimą, išskyrus, jeigu tai įvyko dėl Sporto klubo kaltės.

4.2. Asmeninius daiktus Klientas palieka Sporto klubo rūbinėje ir persirengimo spintelėje, kurią, palikęs daiktus Klientas, privalo užrakinti savo asmenine spynele. Klientas, palikdamas Sporto klubą, privalo pasiimti visus savo asmeninius daiktus (jų nepalikti Sporto klubo rūbinėje, persirengimo spintelėje ar kitose Sporto klubo patalpose), o asmenines spyneles nusiimti (draudžiama, išeinant iš Sporto klubo, palikti persirengimo spinteles užrakintas Kliento asmeninėmis spynelėmis). Klientui pažeidus šiame punkte nurodytus draudimus, Kliento asmeninės spynelės nukerpamos ir pakeičiamos sporto klubo spynelėmis. Kliento paliktiems daiktams taikomos Taisyklių 4.5. punkto nuostatos; jokie su aukščiau nurodytais Paslaugų teikėjo veiksmais susiję Kliento nuostoliai jam neatlyginami.

4.3. Klientui rekomenduojama į Sporto klubą nesinešti brangių ir vertingų daiktų, o juos atsinešęs Klientas prisiima visišką atsakomybę už jų saugumą.

4.4. Klientas apie savo daiktų dingimą ar sugadinimą privalo nedelsiant informuoti Sporto klubo darbuotojus ir (arba) policiją.

4.5. Sporto klube rasti Kliento palikti daiktai bus saugomi ne ilgiau kaip 7 (septynias) kalendorinias dienas. Šis terminas pradedamas skaičiuoti nuo identifikuoto Taisyklių 4.2. punkto nesilaikymo Tuo atveju, jeigu Sporto klubas galės identifikuoti pamesto daikto savininką, jis apie rastą daiktą nedelsdamas informuos Klientą Sutarties Specialiosiose sąlygose Kliento nurodomais kontaktais. Suėjus minėtam terminui ir nepavykus identifikuoti Kliento, Sporto klubas pasilieka teisę sunaikinti minėtus daiktus arba juos perduoti policijai.

5. SAUGAUS ELGESIO TAISYKLĖS

5.1. Žemiau išvardinti reikalavimai ir draudimai yra nustatyti siekiant užtikrinti Klientų saugumą, Sporto klubo turto apsaugą, kitų galiojančių teisės aktų tinkamą vykdymą, todėl Klientas turi atsakingai, sąžiningai ir rūpestingai jų laikytis.

5.2. Sporto klube draudžiama:

5.2.1 naudotis Sporto klubo paslaugomis, dėvint netinkamą, nešvarią ar netvarkingą aprangą arba avalynę, avėti šlepetes, lankytis Sporto klube be avalynės;

5.2.2. be išankstinio Sporto klubo raštiško sutikimo teikti Sporto klubo Klientams sporto ar panašaus pobūdžio paslaugas, konsultuoti, treniruoti Klientus, bet kokia forma trukdyti Sporto klubo lankytojams ar darbuotojams;

5.2.3. fotografuoti ir / ar filmuoti Sporto klube neturint išankstinio raštiško Sporto klubo sutikimo;

5.2.4. į Sporto klubo patalpas įsinešti ir / ar vartoti maisto produktus ir / ar alkoholinius gėrimus, ir / ar narkotines ar psichotropines medžiagas ir / ar kitas uždraustus daiktus ar daiktus, kurie yra išimti iš civilinės apyvartos ar kurių apyvarta yra ribota. Gaiviuosius gėrimus ir vandenį Klientui leidžiama įsinešti tik nedūžtančiuose induose;

5.2.5. neštis sportinius krepšius ar kuprines ar kitus didelių gabaritų daiktus (maišus) į Sporto klubo treniruoklių salę / bokso ringą;

5.2.6. persirengimo patalpose ir / ar dušinėse atlikti asmens higienos procedūras, naudoti plaukų džiovintuvus ne galvos, o aprangos detalių (šlepečių, glaudžių, maudymosi kostiumų) džiovinimui;

5.2.7. naudotis laikinai sugedusiais treniruokliais ar kita Sporto klubo įranga, kuri yra pažymėta kaip netinkama naudojimui;

5.2.8. netinkamai naudotis Sporto klube esančiu inventoriumi ar kita įranga / daiktais, gadinti arba kitaip daryti žalą minėtiems daiktams;

5.2.9. rūkyti Sporto klubo patalpose.

5.3. Prieš naudojantis treniruokliais Klientas privalo nuosekliai susipažinti su Sporto klubo patalpose iškabintomis arba ant treniruoklio nurodytomis treniruoklių naudojimosi taisyklėmis, jų griežtai laikytis.Prieš atliekant pratimus ant treniruoklio, privaloma patiesti rankšluostį.

5.4. Prieš atliekant pratimus ant treniruoklio, privaloma patiesti rankšluostį.

5.5. Klientas, atlikęs pratimus, privalo užtikrinti, kad treniruokliai būtų palikti tvarkingi, tinkami naudoti kitiems Sporto klubo Klientams, treniruoklių priedai bei kita treniruoklių salės įranga, svarmenys turi būti tvarkingai sudėti į jiems skirtas vietas.

5.6. Po treniruotės treniruoklių salėje / bokso ringe, prieš einant į kitas Sporto klubo zonas, Klientas privalo nusiprausti duše.