1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Taisyklėse vartojamos sąvokos turi reikšmę, nurodytą žemiau šiose Taisyklėse ar Bendrosiose sąlygose.

1.2. Šios Taisyklės nustato Paslaugų teikimo tvarką Sporto klube, privalomuosius saugumo, higienos ir kitus reikalavimus Klientui, Sporto klubo ir Kliento teises bei įsipareigojimus. Klientas, sudarydamas Sutartį, turi teisę susitarti dėl individualių sąlygų, išskyrus sąlygas, kurios yra privalomos Šalims pagal galiojančius teisės aktus (pvz. higienos normas).

2. TEISĖ NAUDOTIS PASLAUGOMIS

2.1. Teisę naudotis Sporto klubo Paslaugomis turi asmenys, pasirašę Sutartį, įskaitant Taisykles ir įsigiję Abonementą (t. y. sumokėję Sutartyje numatytą pasirinktų Paslaugų kainą ir Sporto klubo nustatyta tvarka įgyvendinę Abonento identifikavimo būdo pasirinkimą).

2.2. 16 metų nesulaukusiems asmenims Paslaugos nėra teikiamos; 16-17 metų amžiaus nepilnamečiai Paslaugomis turi teisę naudotis pagal Sutartį, kurią jų naudai sudaro jų įstatyminiai atstovai (vienas iš tėvų, rūpintojai ir pan.).

2.3.16-17 metų amžiaus nepilnamečiai išbandyti Paslaugas gali tik dalyvaujant įstatyminiam atstovui (vienam iš tėvų, rūpintojui ir pan.)

2.4. Sporto klubas turi teisę neteikti Paslaugų asmenims ir nutraukti su jais bet kokias naujai sudaromas sutartis, jeigu Sporto klubas buvo nutraukęs Paslaugų teikimą tokiam asmeniui dėl Taisyklių ar Sutarties pažeidimo.

3. ABONEMENTO NAUDOJIMO TVARKA, PATEKIMAS Į SPORTO KLUBĄ IR JO PATALPAS

3.1. Klientas identifikuojamas ir įleidžiamas į Sporto klubus, Soliariumų ir Grupinių treniruočių patalpas, esančias Sporto klubuose, jam suteikiama teisė naudotis kitomis Sporto klubo teikiamomis paslaugomis Klientui pasirinkus Abonento identifikavimo būdą ir Sporto klubo nustatyta tvarka įgyvendinus tokį pasirinkimą.

3.2. Klientas, identifikavimui pasirinkęs Kliento kortelę, įsipareigoja sumokėti vienkartinį Sutartyje nustatytą Kliento kortelės pagaminimo / išdavimo mokestį bei naudoti Kliento kortelę išimtinai tik savo asmeniniams poreikiams ir neperduoti jos tretiesiems asmenims, kitokiu būdu nesudaryti sąlygų jiems patekti į Sporto klubą ir / ar naudotis Paslaugomis, pasinaudojant Kliento identifikavimui išduota Kliento kortele. Klientui perdavus kortelę tretiesiems asmenims, Sporto klubas turi teisę reikalauti atlyginti visus Sporto klubo nuostolius dėl neteisėto trečiojo asmens patekimo į Sporto klubą (-us). Be to, Klientas yra pilnai atsakingas už bet kokią žalą, kurią trečiasis asmuo pats patirtų ar sukeltų kitiems asmenims ar Sporto klubui su Kliento kortele patekęs į Sporto klubą ir naudodamasis Sporto klubo inventoriumi, įranga.

3.3. Klientas, praradęs Kliento kortelę, privalo ne vėliau kaip per 2 (dvi) dienas informuoti telefonu ar el. paštu. Už pakartotinį kortelės pagaminimą / išdavimą Sporto klubas turi teisę taikyti Klientui Paslaugų teikėjo nustatytą Kliento kortelės pagaminimo / išdavimo mokestį.

3.4. Sporto klubo personalo darbuotojas, siekdamas patikrinti Kliento kortelę naudojančio Kliento tapatybę, turi teisę bet kada paprašyti Kliento pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

3.5. Asmeniui, norinčiam pirmą kartą nemokamai išbandyti Sporto klubą, jam laikinai vienam kartui suteikiamas vienkartinis praėjimas.

3.6. Klientas, kaip Kliento identifikavimo priemonę pasirinkęs Kliento piršto antspaudo modelį, pateikia Sporto klubui laisvą sutikimą tvarkyti jo biometrinius duomenis – pagal Kliento piršto antspaudo skaitmeninį vaizdą, sukuriamą Kliento piršto antspaudo modelį – binarinį kodą ir skaitmeninį Kliento piršto antspaudo vaizdą. Sugeneravus binarinį kodą, skaitmeninis piršto antspaudo vaizdas yra sunaikinamas. Kliento piršto antspaudo modelis – binarinis kodas, skaitmeninis piršto antspaudo vaizdas naudojamas griežtai šiose taisyklėse bei Sporto klubo privatumo politikoje, su kuria galima susipažinti Sporto klubo internetinėje svetainėje (www.gymplius.lt), nurodytu būdu ir sąlygomis. Klientas turi teisę bet kada atšaukti savo sutikimą, informuodamas apie tai klientų aptarnavimo centrą, pateikiant prašymą el. paštu: info@gymplius.lt.

3.7. Abonementas aktyvuojamas Klientui ir Klientas turi teisę patekti į Sporto klubą ne vėliau kaip Abonemento kainos sumokėjimo dieną. Nuo Abonemento aktyvavimo dienos, nepriklausomai nuo to Klientas pradėjo naudotis Paslaugomis ar ne, pradedamas skaičiuoti Abonemento galiojimo terminas ar Minimalus naudojimosi Paslaugomis laikotarpis.

3.8. Sporto klubas veikia 24 (dvidešimt keturias) valandas per parą 7 (septynias) dienas per savaitę.

3.9. Siekiant užtikrinti Kliento, Sporto klubo lankytojų ir trečiųjų asmenų saugumą / šių asmenų, taip pat Paslaugų teikėjo turto saugumą, yra vykdomas Sporto klubo patalpų (išskyrus persirengimo patalpas, tualetus, dušo patalpas), Sporto klubo prieigų (įėjimo, automobilių parkavimo aikštelės, kiemo) vaizdo stebėjimas, o Kliento atvaizdas yra saugomas Paslaugų teikėjo ar stebėjimo paslaugas teikiančio trečiojo asmens duomenų bazėje ne ilgiau kaip 14 (keturiolika) dienų. Tam tikromis aplinkybėmis, kai tai yra būtina Sporto klubo ar trečiosios šalies interesų apsaugai (pvz., įvykus nelaimingam atsitikimui, nusikaltimui ar kitam teisės, sutarties, sporto klubo taisyklių pažeidimui), saugojimo terminas gali būti pratęstas iki tol, kol bus įvykdytas tyrimas ir priimtas galutinis sprendimas.

3.10. Kliento apsilankymų Sporto klube skaičius ir trkmė neribojama, išskyrus Taisyklėse numatytus atvejus.

3.11. Klientui draudžiama į Sporto klubą atsivesti nepilnamečius asmenis (išskyrus Abonementą įsigijusius Klientus), gyvūnus.

4. KLIENTO ASMENINIŲ DAIKTŲ LAIKYMAS

4.1. Sporto klubas neteikia Kliento daiktų apsaugos paslaugų, o tik sudaro Klientui galimybę palikti atsineštus daiktus tam Sporto klubo nustatytose vietose.

4.2. Asmeninius daiktus Klientas palieka Sporto klubo rūbinės persirengimo spintelėje, kurią, palikęs daiktus Klientas, privalo užrakinti savo asmenine spynele. Klientas, palikdamas Sporto klubą, privalo pasiimti visus savo asmeninius daiktus (jų nepalikti Sporto klubo rūbinėje, persirengimo spintelėje ar kitose Sporto klubo patalpose), o asmenines spyneles nusiimti (draudžiama, išeinant iš Sporto klubo, palikti persirengimo spinteles užrakintas Kliento asmeninėmis spynelėmis). Klientui pažeidus šiame punkte nurodytus draudimus, Kliento asmeninės spynelės nukerpamos. Kliento paliktiems daiktams taikomos Taisyklių 4.6. punkto nuostatos; jokie su aukščiau nurodytais Paslaugų teikėjo veiksmais susiję Kliento nuostoliai jam neatlyginami.

4.3. Klientui rekomenduojama į Sporto klubą nesinešti brangių ir vertingų daiktų, o juos atsinešęs Klientas prisiima visišką atsakomybę už jų saugumą.

4.4. Klientas apie savo daiktų dingimą ar sugadinimą privalo nedelsiant informuoti Sporto klubo darbuotojus ir (arba) policiją.

4.5. Sporto klubas neatsako už Kliento Sporto klube asmeninių daiktų, įskaitant daiktus, paliktus persirengimo ar kitose Sporto klubo patalpose, praradimą ir (ar) sugadinimą, išskyrus, jeigu tai įvyko dėl Sporto klubo kaltės.

4.6. Sporto klube rasti Kliento palikti daiktai bus saugomi ne ilgiau kaip 7 (septynias) kalendorines dienas. Šis terminas pradedamas skaičiuoti nuo identifikuoto Taisyklių 4.2. punkto nesilaikymo. Tuo atveju, jeigu Sporto klubas galės identifikuoti pamesto daikto savininką, jis apie rastą daiktą nedelsdamas informuos Klientą Sutarties Specialiosiose sąlygose Kliento nurodomais kontaktais. Suėjus minėtam terminui ir nepavykus identifikuoti Kliento, Sporto klubas pasilieka teisę sunaikinti minėtus daiktus arba juos perduoti policijai

5. SAUGAUS ELGESIO TAISYKLĖS

5.1. Žemiau išvardinti reikalavimai ir draudimai yra nustatyti siekiant užtikrinti Klientų saugumą, Sporto klubo turto apsaugą, kitų galiojančių teisės aktų tinkamą vykdymą, todėl Klientas turi atsakingai, sąžiningai ir rūpestingai jų laikytis.

5.2. Sporto klube draudžiama:

5.2.1. naudotis Sporto klubo paslaugomis, dėvint netinkamą, nešvarią ar netvarkingą aprangą arba avalynę, avėti šlepetes, lankytis be avalynės;

5.2.2. be išankstinio Sporto klubo raštiško sutikimo teikti Sporto klubo Klientams sporto ar panašaus pobūdžio paslaugas, konsultuoti, treniruoti Klientus, bet kokia forma trukdyti Sporto klubo lankytojams ar darbuotojams;

5.2.3. fotografuoti ir / ar filmuoti Sporto klube kitus asmenis ar objektus neturint išankstinio raštiško Sporto klubo sutikimo;

5.2.4. į Sporto klubo patalpas įsinešti ir / ar vartoti maisto produktus ir / ar alkoholinius gėrimus, ir / ar narkotines ar psichotropines medžiagas ir / ar kitus uždraustus daiktus ar daiktus, kurie yra išimti iš civilinės apyvartos ar kurių apyvarta yra ribota. Gaiviuosius gėrimus ir vandenį Klientui leidžiama įsinešti tik nedūžtančiuose induose;

5.2.5. neštis sportinius krepšius ar kuprines ar kitus didelių gabaritų daiktus (maišus) į Sporto klubo treniruoklių salę;

5.2.6. persirengimo patalpose ir / ar dušinėse atlikti asmens higienos procedūras, naudoti plaukų džiovintuvus ne galvos, o aprangos detalių (šlepečių, glaudžių, maudymosi kostiumų) ar kitų kūno vietų džiovinimui;

5.2.7. naudotis laikinai sugedusiais treniruokliais ar kita Sporto klubo įranga, kuri yra pažymėta kaip netinkama naudojimui;

5.2.8. netinkamai naudotis Sporto klube esančiu inventoriumi ar kita įranga / daiktais, gadinti arba kitaip daryti žalą minėtiems daiktams;

5.2.9. rūkyti Sporto klubo patalpose;

5.2.10. teikti reklaminio pobūdžio veiklas be išankstinio Sporto klubo sutikimo;

5.2.11. šiukšlinti;

5.2.12. naudoti kietąją magneziją;

5.2.13. išeinant iš Sporto klubo, palikti persirengimo spinteles užrakintas Kliento asmeninėmis spynelėmis;

5.2.14. naudotis Grupinių užsiėmimų sale, vykstant Grupinei treniruotei nesant į ją užsiregistravus.

5.2.15. neteisėtai pasisavinti Sporto klubo arba kito asmens nuosavybę.

5.2.16. į sporto klubo patalpas įsinešti/įsivežti elektrines transporto priemones (elektrinius paspirtukus, riedžius, elektrinius vienaračius ir kt.).

5.3. Prieš naudojantis treniruokliais Klientas privalo nuosekliai susipažinti su Sporto klubo patalpose iškabintomis arba ant treniruoklio nurodytomis treniruoklių naudojimosi taisyklėmis, jų griežtai laikytis.

5.4. Prieš atliekant pratimus ant treniruoklio, privaloma patiesti rankšluostį.

5.5. Klientas, atlikęs pratimus, privalo užtikrinti, kad treniruokliai būtų palikti tvarkingi, tinkami naudoti kitiems Sporto klubo Klientams, treniruoklių priedai bei kita treniruoklių salės įranga, svarmenys turi būti tvarkingai sudėti į jiems skirtas vietas.

5.6. Po treniruotės treniruoklių salėje, prieš einant į kitas Sporto klubo zonas, Klientas privalo nusiprausti duše.

6. SPORTO KLUBO TEISĖS IR PAREIGOS

6.1. Sporto klubas turi teisę:

6.1.1. keisti Sporto klubo darbo laiką ar grupinių treniruočių tvarkaraštį;

6.1.2. neįleisti klientų vėluojančių daugiau nei 5 (penkias) min. į Grupinių treniruočių užsiėmimus, prasidėjus Grupinei treniruotei pagal www.gymplius.lt publikuojamame tvarkaraštyje suplanuotą tos treniruotės pradžios laiką;

6.1.3. neteikti Grupinių treniruočių užsiėmimų paslaugų pagal www.gymplius.lt suplanuotą treniruotės laiką, jei prasidėjus treniruotei atvyko mažiau nei 3 (trys) užsiregistravę Klientai;

6.1.4. atliekant profilaktikos ar panašius darbus, neteikti Paslaugų iki 48 (keturiasdešimt aštuonių) valandų. Apie tai Klientai bus informuojami iš anksto, bet ne vėliau kaip prieš 3 (tris) kalendorines dienas, Sporto klubo internetinėje svetainėje www.gymplius.lt, prie įėjimo į Sporto klubą arba Kliento kontaktais, nurodytais Sutarties Specialiosiose sąlygose;

6.1.5. kilus pagrįstų abejonių dėl Kliento sveikatos būklės, paprašyti Kliento nutraukti treniruotę ir pasikonsultuoti su gydytoju bei pateikti gydytojo pažymą apie savo sveikatos būklę;

6.1.6. neteikti atitinkamų Paslaugų asmenims, turintiems sveikatos sutrikimų, kurie gali kelti pavojų paties asmens ar kitų Klientų sveikatai ir / ar gyvybei, saugumui, teisėtiems interesams, taip pat higieninei dušų, Soliariumo, sportinio ar kitokio Sporto klube naudojamo inventoriaus būklei (pvz. užkrečiamos ligos, inkontinencija ir kt.);

6.1.7. tikrinti Kliento tapatybę, tą įgyvendinant tiesiogiai arba per įgaliotus atstovus ar apsaugos tarnybą. Nustačius, kad asmuo galimai vykdo neteisėtą veiklą ir pažeidžia Sutarties ar Taisyklių nuostatas, asmuo gali būti pašalintas iš Sporto klubo patalpų;

6.1.8. neįleisti į Sporto klubą asmenų kurie pažeidžia valstybės nustatytas taisykles dėl ligų plitimo ribojimo;

6.1.9. pašalinti iš sporto klubo asmenis, kurie pažeidžia viešąją tvarką, trukdo kitiems asmenims, įžeidinėja kitus sporto klubo dalyvius, arba esant įtarimams dėl asmenų apsvaigimo nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų

6.2. Sporto klubas suteikia Klientui galimybę naudotis jo teikiamomis Paslaugomis, tačiau jokiu būdu nevertina šių Paslaugų įtakos / poveikio konkretaus Kliento sveikatai, taip pat negarantuoja jų teigiamo poveikio, – visą su tuo susijusią riziką, pasekmes ir atsakomybę prisiima pats Klientas ir / ar faktinis Paslaugų gavėjas.

7. KLIENTO PAREIGOS

7.1. Klientas įsipareigoja:

7.1.1. sporto klube (treniruoklių salėje, duše, Soliariume ir kt.) dėvėti tik toms patalpoms skirtą švarią bei tvarkingą avalynę ir aprangą;

7.1.2. būti blaivus ir neapsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų (narkotikų, vaistų, kitų svaigiųjų ar toksinių medžiagų);

7.1.3. atsakingai, atidžiai ir rūpestingai naudotis Sporto klubo teikiamomis Paslaugomis, turtu, inventoriumi, kitą įranga ir daiktais;

7.1.4. naudotis Sporto klubo įranga ir inventoriumi tik pagal tiesioginę jų paskirtį, šios įrangos bei inventoriaus naudojimosi taisyklėmis numatytais būdais ir tvarka bei laikytis atsakingų Sporto klubo darbuotojų pagrįstų nurodymų ir rekomendacijų;

7.1.5. nesinaudoti laikinai sugedusia įranga bei inventoriumi, apie sugedusią įrangą ar inventorių nedelsiant informuoti atsakingus Sporto klubo darbuotojus, taip pat kreiptis į juos arba Sporto klubo kontaktais esant bet kokioms abejonėms dėl įrangos ar kito inventoriaus būklės tinkamumo;

7.1.6. grupinių treniruočių metu nesinaudoti mobiliaisiais įrenginiais;

7.1.7. treniruotės metu naudotą inventorių tvarkingai padėti į jam skirtą vietą atitinkamai treniruoklių salėje;

7.1.8. atlikus pratimus palikti treniruoklius ar kitą įrangą tvarkingą ir tinkamą naudoti kitiems Klientams;

7.1.9. imtis visų įmanomų priemonių, kad besinaudodamas Paslaugomis nepadarytų žalos sau bei Sporto klubui, savo, kitų Sporto klubo Klientų bei darbuotojų sveikatai ir turtui;

7.1.10. netrukdyti kitiems Klientams naudotis Sporto klubo Paslaugomis, o pastebėjus kitų Klientų netinkamą elgesį arba elgesį, keliantį grėsmę kitų Klientų saugumui, sveikatai ar gyvybei, turi nedelsdamas pranešti apie tai atsakingam Sporto klubo darbuotojui;

7.1.11. nelaimingo atsitikimo atveju, nedelsiant informuoti Sporto klubo darbuotojus arba kreiptis Sporto klubo kontaktais dėl savo ar kitų Klientų sveikatos pablogėjimą ar traumą, patirtą naudojantis Sporto klubo Paslaugomis. Galintys padėti Klientai turi dėti visas pastangas tokiai pagalbai suteikti, o įvykio liudininkai – suteikti visą reikalingą informaciją aptarnaujančiam personalui bei gydytojams ar teisėsaugos institucijoms;

7.1.12. naudoti Kliento kortelę išimtinai tik savo asmeniniams poreikiams ir neperduoti Kliento kortelės tretiesiems asmenims, kitokiu būdu nesudaryti sąlygų tretiesiems asmenims patekti į Sporto klubą ir / ar naudotis Paslaugomis, pasinaudojant Kliento identifikavimui išduota Kliento kortele;

7.1.13. lankytis tik Sporto klubo Klientams skirtose patalpose.

7.2. Klientas, prieš pasirinkdamas konkrečias Sporto klubo Paslaugas, privalo atsižvelgti į savo sveikatos būklę ir šių Paslaugų galimą poveikį jam, t.y. Klientas privalo įsitikinti, kad jo sveikatos būklė jam leidžia lankyti Sporto klubą ir naudotis jo teikiamomis Paslaugomis.

7.3. Klientui nesilaikant Sporto klubo patalpose iškabintomis arba ant inventoriaus ar įrangos nurodytomis šios įrangos bei inventoriaus naudojimosi taisyklėmis, naudojant didesnius laisvuosius ir stacionariuosius svorius nei yra fiziškai pajėgus naudoti, prieš naudojantis Sporto paslaugomis tinkamai neapšilus, naudojantis laikinai sugedusia įranga bei inventoriumi, iškyla rizika ir potenciali grėsmė patirti įvairias fizines traumas (susimušimą, prispaudimą, susitrenkimą, raumenų patempimą, kaulų lūžimą ir kt.). Klientui prieš naudojantis Sporto paslaugomis neapšilus, pernelyg intensyviai sportuojant, nesiilsint, nevartojant pakankamo kiekio skysčių gali pasidaryti silpna, atsirasti širdies ir kraujagyslių sistemos bei raumenų sistemos sutrikimų ar net apalpti. Todėl Klientas įsipareigoja laikytis atitinkamų taisyklių, gydytojų rekomendacijų, įvertinti visas minėtas aplinkybes, elgtis atsakingai, pamatuotai, rūpestingai, vengti žalos ir kitų neigiamų padarinių atsiradimo sau ir aplinkiniams.

7.4. Klientas, naudodamasis Sporto klube esančiomis priemonėmis bei Paslaugomis, savarankiškai pasirenka fizinį krūvį ir kitas Paslaugų charakteristikas (intensyvumą, dažnumą ir pan.) pagal kiekvieno individualius poreikius, asmenines savybes, fizines galimybes, daromą įtaką organizmui ir gydytojų rekomendaciją.

7.5. Klientui, prieš pradedant naudotis Sporto klubo teikiamomis Paslaugomis, rekomenduojama pasitikrinti sveikatos būklę, gauti gydytojų rekomendacijas / patarimus. Visa atsakomybė dėl Kliento sveikatos sutrikimų, gydytojų rekomendacijų nesilaikymo, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis Sporto klube / naudojantis Paslaugomis, tenka Klientui, išskyrus atvejus, jeigu ši žala atsirado dėl Sporto klubo kaltės.