Page header

Taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Taisyklėse vartojamos sąvokos turi reikšmę, nurodytą žemiau šiose Taisyklėse ar Bendrosiose sąlygose.

1.2. Šios Taisyklės nustato Paslaugų teikimo tvarką Sporto klube, privalomuosius saugumo, higienos ir kitus reikalavimus Klientui, Sporto klubo ir Kliento teises bei įsipareigojimus. Klientas, sudarydamas Sutartį, turi teisę susitarti dėl individualių sąlygų, išskyrus sąlygas, kurios yra privalomos Šalims pagal galiojančius teisės aktus (pvz. higienos normas).

2. Teisė naudotis Paslaugomis

2.1. Teisę naudotis Sporto klubo Paslaugomis turi asmenys, pasirašę Sutartį, įskaitant Taisykles, ir įsigiję Abonementą (t.y. sumokėję Sutartyje numatytą pasirinktų Paslaugų kainą ir Sporto klubo nustatyta tvarka įgyvendinę Abonento identifikavimo būdo pasirinkimą).

2.2. 16 metų nesulaukusiems asmenims Paslaugos nėra teikiamos; 16-17 metų amžiaus nepilnamečiai Paslaugomis turi teisę naudotis pagal Sutartį, kurią jų naudai sudaro jų įstatyminiai atstovai (tėvai, rūpintojai ir pan.).

2.3. Klientas, norėdamas įsigyti Abonementą ar išbandyti Paslaugas, Sporto klubui turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą su nuotrauka (tapatybės kortelę, pasą, vairuotojo pažymėjimą ir pan.).

2.4. 16-17 metų amžiaus nepilnamečiai išbandyti Paslaugas gali tik dalyvaujant įstatyminiam atstovui (vienam iš tėvų, rūpintojui ir pan.)

3. Abonemento naudojimo tvarka, patekimas į Sporto klubą ir jo patalpas

3.1. Klientas identifikuojamas ir įleidžiamas į Sporto klubus, soliariumų ir grupinių treniruočių patalpas, esančias Sporto klubuose, jam suteikiama teisė naudotis kitomis Sporto klubo teikiamomis paslaugomis Klientui pasirinkus Klientui priimtiną Abonento identifikavimo būdą ir Sporto klubo nustatyta tvarka įgyvendinus tokį pasirinkimą. Sporto klubas Klientams siūlo tris alternatyvius Abonento identifikavimo būdus: Klientui išduotos Kliento kortelės skaitmeninį nuskaitymą, Kliento piršto atspaudo nuskaitymą arba asmens tapatybę patvirtinančio dokumento su nuotrauka (tapatybės kortelės, paso, vairuotojo pažymėjimo ir pan.) parodymą Sporto klubo administracijai.

3.2. Klientas, identifikavimui pasirinkęs Kliento kortelę, įsipareigoja sumokėti vienkartinį Sutartyje nustatytą Kliento kortelės pagaminimo / išdavimo mokestį bei naudoti Kliento kortelę išimtinai tik savo asmeniniams poreikiams ir neperduoti jos tretiesiems asmenims, kitokiu būdu nesudaryti sąlygų jiems patekti į Sporto klubą ir / ar naudotis Paslaugomis, pasinaudojant Kliento identifikavimui išduota Kliento kortele. Klientui perdavus kortelę tretiesiems asmenims, Sporto klubas turi teisę reikalauti susimokėti 100 EUR baudą bei atlyginti visus likusius Sporto klubo nuostolius dėl neteisėto trečiojo asmens patekimo į Sporto klubą (-us). Be to, Klientas yra pilnai atsakingas už bet kokią žalą, kurią trečiasis asmuo pats patirtų ar sukeltų kitiems asmenims ar Sporto klubui su Kliento kortele patekęs į Sporto klubą ir naudodamasis Sporto klubo inventoriumi, įranga.

3.3. Asmuo, pamiršęs Kliento kortelę, Sporto klubo administracijos darbo laiku gali patekti į Sporto klubą su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu.

3.4. Klientas, praradęs Kliento kortelę, privalo ne vėliau kaip per 2 dienas informuoti Sporto klubą atvykus gyvai, telefonu ar el. paštu. Už pakartotinį kortelės pagaminimą / išdavimą Sporto klubas turi teisę taikyti Klientui paslaugų teikėjo nustatytą Kliento kortelės pagaminimo / išdavimo mokestį.

3.5. Sporto klubo administracija, siekdama patikrinti Kliento kortelę naudojančio Kliento tapatybę, turi teisę bet kada paprašyti Kliento pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (tapatybės kortelę, pasą, vairuotojo pažymėjimą ir pan.).

3.6. Asmeniui, norinčiam pirmą kartą nemokamai išbandyti Sporto klubą, jam laikinai vienam kartui suteikiama Kliento kortelė arba jis įleidžiamas parodęs asmens tapatybės dokumentą su nuotrauka.

3.7. Klientas, kaip Kliento identifikavimo priemonę pasirinkęs Kliento piršto atspaudą, pateikia Sporto klubui laisvą sutikimą tvarkyti jo biometrinius duomenis - pagal Kliento piršto atspaudo skaitmeninį vaizdą sukuriamą Kliento piršto atspaudo modelį – binarinį kodą ir skaitmeninį Kliento piršto atspaudo vaizdą. Sugeneravus binarinį kodą, skaitmeninis piršto atspaudo vaizdas yra sunaikinamas. Kliento piršto atspaudo modelis – binarinis kodas, skaitmeninis piršto atspaudo vaizdas naudojami griežtai šiose taisyklėse bei Sporto klubo privatumo politikoje, su kuria galima susipažinti Sporto klubo internetinėje svetainėje (www.gymplius.lt) ir Sporto klubo administracijoje, nurodytu būdu ir sąlygomis. Klientas turi teisę bet kada atšaukti savo sutikimą, informuodamas apie tai Sporto klubo administraciją jos darbo metu arba pateikdamas prašymą el. paštu: info@gymplius.lt .

3.8. Klientas, identifikavimui pasirinkęs asmens tapatybę patvirtinančio dokumento su nuotrauka (tapatybės kortelės, paso, vairuotojo pažymėjimo ir pan.) parodymą Sporto klubo administracijai, Sporto klubo administracijos darbo laiku bus įleistas į Sporto klubą, soliariumų ir grupinių treniruočių patalpas, esančias Sporto klube, jam bus suteikiama teisė naudotis kitomis Sporto klubo teikiamomis paslaugomis. Klientas turi teisę bet kada prašyti pakeisti pasirinktą Abonento identifikavimo būdą.

3.9. Abonementas aktyvuojamas Klientui ir Klientas turi teisę patekti į Sporto klubą ne vėliau kaip Abonemento kainos sumokėjimo dieną. Nuo Abonemento aktyvavimo dienos, nepriklausomai nuo to Klientas pradėjo naudotis Paslaugomis ar ne, pradedamas skaičiuoti Abonemento galiojimo terminas ar Minimalus naudojimosi Paslaugomis laikotarpis.

3.10. Sporto klubas veikia 24 (dvidešimt keturias) valandas per parą 7 dienas per savaitę.

3.11. Siekiant užtikrinti Kliento, Sporto klubo lankytojų ir trečiųjų asmenų saugumą / šių asmenų, taip pat Paslaugų teikėjo turto saugumą, yra vykdomas Sporto klubo patalpų (išskyrus persirengimo patalpas, tualetus, dušo patalpas), Sporto klubo prieigų (įėjimo, automobilių parkavimo aikštelės, kiemo) vaizdo stebėjimas, o Kliento atvaizdas yra saugomas Paslaugų teikėjo ar stebėjimo paslaugas teikiančio trečiojo asmens duomenų bazėje ne ilgiau kaip 14 (keturiolika) dienų. Tam tikromis aplinkybėmis, kai tai yra būtina Sporto klubo ar trečiosios šalies interesų apsaugai (pvz., įvykus nelaimingam atsitikimui, nusikaltimui ar kitam teisės, sutarties, sporto klubo taisyklių pažeidimui), saugojimo terminas gali būti pratęstas iki tol, kol bus įvykdytas tyrimas ir priimtas galutinis sprendimas.

3.12. Sporto klube ne visada (t.y. ne visu laiku, kuomet Sporto klubas veikia ir yra prieinamas Klientui) bus Sporto klubą prižiūrintis ir / ar aptarnaujantis Sporto klubo personalas.

3.13. Kliento apsilankymų Sporto klube skaičius ir trukmė neribojama, išskyrus Taisyklėse numatytus atvejus, tačiau Klientas visais atvejais prisiima visą riziką ir atsakomybę už žalą Kliento sveikatai ar gyvybei, atsiradusią dėl netinkamo naudojimosi Paslaugomis.

3.14. Klientui draudžiama į Sporto klubą atsivesti nepilnamečius asmenis (išskyrus Abonementą įsigijusius Klientus), gyvūnus.