Privatumo politika

UAB „GYM PLIUS“ PRIVATUMO POLITIKA

UAB „Gym Plius“, juridinio asmens kodas 303064057, registracijos adresas: Vilniaus g. 25, Vilnius, (toliau – Gym Plius, arba mes) gerbia ir siekia maksimaliai užtikrinti interneto svetainės www.gymplius.lt (toliau – Interneto svetainė), Gym Plius paslaugų naudotojų (toliau – Klientai, arba Jūs) bei kitų asmenų privatumą ir tvarkomų asmens duomenų saugumą. Ši Privatumo politika (toliau – Privatumo politika) paaiškina, kaip mes tvarkome surinktus asmens duomenis.

Mes pasiliekame teisę bet kada atnaujinti arba keisti šią Privatumo politiką. Naujausią Privatumo politikos versiją visada galite rasti Gym Plius sporto klubo administracijoje arba Interneto svetainėje, o Privatumo politiką pakeitus reikšmingai, papildomai informuosime pranešimu.

I. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS, TEIKIANT SPORTO KLUBO PASLAUGAS
Klientui siekiant sudaryti Sporto ir kitų paslaugų teikimo sutartį (toliau – Sutartis), Gym Plius vykdant

sudarytą Sutartį, Gym Plius renka ir tvarko duomenis, reikalingus tokios Sutarties sudarymui ir vykdymui.

Aukščiau nurodytu tikslu ir pagrindu renkami šie Klientų (fizinių asmenų) asmens duomenys:

 • vardas, pavardė, asmens kodas, el. pašto adresas, gimimo data (nepilnamečio lankytojo, kurio naudai Klientas sudaro Sutartį ir kai perkama internetu), adresas, telefono numeris, lytis (kai

perkama internetu);

 • paslaugų teikimo vieta (pasirinktas(-i) sporto klubas(-ai));
 • su paslaugų pirkimu susijusi informacija (mokėjimo(-ų) data(-os), pasirinktas paslaugos variantas, kaina, kiekis, mokėjimo būdas, suteikta nuolaida, banko sąskaitos Nr., bankas, IP adresas (perkant internetu));
 • informacija apie naudojimąsi paslaugomis (lankymasis pasirinktuose sporto klubuose, grupinėse treniruotėse, soliariumuose ir (ar) naudojimasis kitomis paslaugomis, Kliento prašymai ir juose nurodyta asmeninė informacija, atostogų / pertraukų laikai);
 • informacija apie atliekamus mokėjimus už paslaugas, pradelstus mokėjimus.

Gym Plius, siekdama užtikrinti saugų ir sklandų piniginių operacijų vykdymą internetu, pasitelkia internetinių mokėjimų surinkimo paslaugų teikėją UAB OPAY solutions. Apie šio paslaugos teikėjo renkamus duomenis ir taikomas asmens duomenų apsaugos priemones galite perskaityti minėto paslaugos teikėjo privatumo politikoje.

Tuo atveju, jeigu sutartis pasirašoma su juridiniu asmeniu, tvarkomi asmenų, kurie naudosis paslaugomis, vardai, pavardės, gyvenamosios vietos adresai, telefono numeriai, el. paštų adresai, darbovietė, o taip pat juridinio asmens atstovo, sudariusio sutartį, vardas, pavardė, pareigos, atstovavimo pagrindas.

Klientui siekiant sustabdyti ir /ar pratęsti narystę dėl ligos ir savanoriškai pateikus šią informaciją (t.y. jo aiškaus valiniais veiksmais išreikšto sutikimo pagrindu), Gym Plius renka ir tvarko informaciją apie ligos laikotarpį. Šios informacijos pateikimas nėra privalomas, tačiau jos nepateikus Klientas netenka teisės sustabdyti ir / ar prasitęsti narystės galiojimo ligos pagrindu.

Aukščiau nurodyti duomenys saugomi 4 metus nuo Kliento narystės galiojimo pabaigos. Sutarčių sudarymą patvirtinantys dokumentai saugomi 10 metų nuo sutarties pasibaigimo dienos.

II. PRAĖJIMO ĮRENGINIŲ PAGALBA RENKAMŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

Patekimo į patalpas kontrolės, siekiant apsaugoti Gym Plius turtą bei klientų, darbuotojų sveikatą, turtą, (Bendrovės ir trečiųjų asmenų teisėtų interesų pagrindu), Kliento identifikacijai (Kliento aiškaus sutikimo pagrindu), Bendrovė renka ir tvarko darbuotojų, paslaugų teikėjų darbuotojų (pvz. valymo, apsaugos paslaugas teikiančių), klientų asmens duomenis, fiksuojamus šiems asmenims naudojantis praėjimo įrenginiais (praėjimo kortelių ir piršto antspaudo skaitytuvais) arba parodant asmens tapatybės dokumentus administracijai.

Praėjimo įrenginiais gali būti fiksuojama ši informacija apie asmenis:
• Judėjimo Gym Plius teritorijoje ir (ar) pateikimo į patalpas informacija. Bendrovė fiksuoja ir saugo

įrašus su patekimo ar išėjimo iš patalpų data ir laiku, vardu, pavarde, praėjimo kortelės numeriu ir darbovietės pavadinimu, paslaugos pavadinimu, binariniu kodu;

• Informacija apie paslaugų pasinaudojimą (soliariumu, dalyvavimą grupinėse treniruotėse ar kt.). Sistemoje yra fiksuojamas asmens vardas, pavardė, praėjimo kortelės numeris, binarinis kodas data, laikas.

Bendrovė šiuos asmenų asmens duomenis saugo tiek, kiek galioja sutartis (pvz., darbo sutartis), verslo santykiai, arba tiek, kiek reikia tikslams, kuriems jie tvarkomi, pasiekti, taip pat vadovaudamasi tokio pobūdžio duomenų saugojimo reikalavimais, nustatytais teisės aktuose, senaties laikotarpiais teisiniams reikalavimams pareikšti ar apginti, o jei tokie būtų pareikšti – tai tiek, kiek reikia šiuo tikslu. Piršto antspaudo modelio duomenys (binarinis kodas) negrįžtamai sunaikinami pasibaigus Sutarčiai su klientu.

Sutikimą patvirtinantys įrodymai saugomi 2 metus nuo sutikimo atšaukimo / pasirinkimo pakeitimo dienos.

Biometrinių duomenų tvarkymas

Kliento aiškaus sutikimo pagrindu ir jam / jai pasirinkus piršto antspaudo nuskaitymą, Kliento identifikacijai tvarkomi Kliento biometriniai duomenys – Kliento piršto antspaudo skaitmeninis vaizdas ir jo pagrindu sukurtas piršto antspaudo modelis – binarinis kodas.

Šiam duomenų tvarkymui Bendrovė pasitelkia duomenų tvarkytoją UAB „Nsoft“ (adresas Žalgirio str. 88A, Vilnius, www.nsoft.lt).

Laikantis gerosios biometrinių duomenų tvarkymo praktikos, Kliento skaitmeninis piršto antspaudo vaizdas nėra išsaugomas, o piršto antspaudo modelio duomenys duomenų bazėje saugomi užšifruoti.

III. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLU

Gym Plius Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tvarko gavusi aiškų Jūsų sutikimą tokiam duomenų tvarkymui, pvz., Jums užsisakius mūsų naujienlaiškius. Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais galime tvarkyti ir savo teisėtų interesų pagrindu, jeigu Jūs neišreiškiate savo nesutikimo dėl tokio tvarkymo, sudarydami su mumis Sutartį.

Tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkome šiuos asmens duomenis: telefono numeris, el. pašto adresas.
Jūs galite bet kuriuo metu atsisakyti mūsų tiesioginės rinkodaros pranešimų. Tai padaryti galite paspaudę, tam skirtą nuorodą mūsų siunčiamų pranešimų apačioje arba informavę mus el. paštu: info@gymplius.lt.

Mes taip pat naudojamės Facebook, Instagram, Linkedin, kitų internetinių reklamų teikėjų paslaugomis. Apie šių paslaugų teikėjų privatumo politiką, renkamus duomenis ir taikomas asmens duomenų apsaugos priemones galite perskaityti minėtų paslaugų teikėjų privatumo politikose.

Kliento duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu naudojami tol, kol nėra gaunamas nesutikimas dėl tokio asmens duomenų tvarkymo / sutikimo atšaukimas.

IV. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS SIEKIANT APSAUGOTI BENDROVĖS INTERESUS

Bendrovė tvarko Kliento vardą ir pavardę, siekiant informuoti Bendrovės darbuotojus apie Klientą, kaip asmenį, su kuriuo Bendrovė nepageidauja sudaryti naujos sutarties nutraukus sporto ir kitų paslaugų teikimo sutartį dėl Kliento kaltės (pavyzdžiui, gavus nusiskundimų dėl Kliento netinkamo elgesio sporto klube ir kitų svarbių priežasčių). Toks duomenų tvarkymas grindžiamas Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktu, t.y., teisėtu Bendrovės interesu ateityje nesudaryti sporto ir kitų paslaugų teikimo sutarties su nepageidaujamu klientu. Bendrovė šiuos duomenis gauna iš Bendrovės darbuotojų ir esamų klientų.

Jūsų duomenys saugomi Duomenų valdytojo elektroniniame pašte, prie kurio priėjimą turi atitinkami, su savo darbo funkcijomis susiję darbuotojai.

Šiuo tikslu Kliento asmens duomenys tvarkomi 3 metus po Kliento sutarties nutraukimo. Bendrovė pasilieka teisę pratęsti šį terminą, jeigu gautų pagrįstų įrodymų, kad sporto ir kitų paslaugų teikimo sutarties sudarymas su Klientu turėtų neigiamų pasekmių Bendrovės darbuotojų ir esamų klientų atžvilgiu.

V. VERSLO PARTNERIAI, KONTRAHENTAI

Gym Plius taip pat tvarko verslo partnerių, tiekėjų, kitų sandorių šalių, taip pat jų darbuotojų, atstovų ir agentų asmens duomenis. Šie duomenys renkami ir tvarkomi šiais tikslais ir juos atitinkančiais pagrindais:

 • Minėtiems asmenims su Gym Plius užmezgant, palaikant ir plėtojant verslo, profesinius ar kitus teisėtus santykius;
 • Sudarant, vykdant, administruojant sandorius, sutartis ir susitarimus;
 • Administruojant ir valdant finansinius atsiskaitymus su fiziniais asmenimis, turinčiais ne darbo santykių su Gym Plius, juridiniais asmenimis, teikiančiais paslaugas, vykdančiais individualią veiklą asmenimis;
 • Plėtojant ir užtikrinant Gym Plius teisėtus interesus;
 • Gym Plius ginantis nuo jai pareikštų ieškinių, reikalavimų, pretenzijų (teisėtas Gym Plius interesas);
 • Gym Plius vykdant jai taikomas pareigas pagal galiojančius teisės aktus.

Gym Plius šių asmenų asmens duomenis saugo tiek, kiek galioja sutartis ar verslo santykiai, arba tiek, kiek reikia tikslams, kuriems jie tvarkomi, pasiekti, taip pat vadovaudamasi tokio pobūdžio duomenų saugojimo reikalavimais, nustatytais teisės aktuose, senaties laikotarpiais teisiniams reikalavimams pareikšti ar apginti, o jei tokie būtų pareikšti – tai tiek, kiek reikia šiuo tikslu.

VI. DALYVAVIMAS GYM PLIUS RENGINIUOSE

Klientui sutikus, Kliento dalyvavimo renginiuose faktas, vardas, pavardė ir atvaizdas (nuotrauka) bus naudojami pranešant visuomenei apie Gym Plius renginius. Kliento nuotraukos Kliento sutikimu gali būti publikuojamos ir Gym Plius socialinių tinklų paskyrose, Internetinėje svetainėje.

VII. DALYVAVIMAS ATRANKOSE

Mes renkame ir tvarkome Jūsų gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką ir (ar) kitą Jūsų pateiktą informaciją darbo atrankos vykdymo tikslu Jūsų sutikimo pagrindu, kurį Jūs išreiškiate mums ar įdarbinimo paslaugas teikiančiai įmonei pateikdami savo duomenis.

Gym Plius Jūsų pateiktus asmens duomenis saugos iki konkrečios atrankos pabaigos, o jei duosite sutikimą tolesniam tvarkymui kitų personalo atrankų tikslu – vienerius metus nuo tos atrankos pabaigos, nebent savo sutikimą atšauksite anksčiau.

Gym Plius informuoja, kad, siekdama įvertinti Jūsų kandidatūrą, rekomendacijų gali kreiptis į Jūsų nurodytus buvusius darbdavius ir pasiteirauti informacijos apie Jūsų kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir dalykines savybes. Tokią informaciją rinksime laikydamiesi teisės aktų reikalavimų.

Gym Plius taip pat pažymi, kad Jūsų asmens duomenis gali gauti iš trečiųjų šalių, pavyzdžiui, iš darbo skelbimų portalus valdančių įmonių, įdarbinimo agentūrų, jei joms tuos duomenis esate pateikę, bei iš viešai prieinamų šaltinių, kuriuose savo asmens duomenis esate paskelbę.

VIII. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS, VYKDANT VAIZDO STEBĖJIMĄ

Siekdami užtikrinti Gym Plius, mūsų darbuotojų, Klientų ir kitų asmenų turto, sveikatos ir gyvybės apsaugą, mes sporto klubo patalpose (išskyrus persirengimo patalpas, tualetus, dušo patalpas, soliariumų patalpas) ir teritorijoje vykdome vaizdo stebėjimą.

Vaizdo stebėjimą vykdome ir į vaizdo stebėjimo lauką patenkančių asmenų duomenis (vaizdo duomenis) tvarkome mūsų ir trečiųjų asmenų teisėto intereso pagrindu (žr. aukščiau esančią pastraipą).

Apie vykdomą vaizdo stebėjimą asmenys informuojami informaciniais ženklais su vaizdo kameros simboliu ir duomenų valdytojo rekvizitais, kurie pateikiami prieš patenkant į stebimą teritoriją ir (ar) patalpą.

Vaizdo stebėjimo metu surinkti asmenų asmens duomenys (vaizdo duomenys) saugomi iki 14 dienų nuo užfiksavimo dienos, o po to ištrinami. Tam tikromis aplinkybėmis, kai tai yra būtina Gym Plius ar trečiosios šalies interesų apsaugai (pvz., įvykus nelaimingam atsitikimui, nusikaltimui ar kitam teisės, sutarties, sporto klubo taisyklių pažeidimui), saugojimo terminas gali būti pratęstas iki tol, kol bus įvykdytas tyrimas ir priimtas galutinis sprendimas.

IX. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS INTERNETO SVETAINĖJE

Tuo atveju, kai lankotės mūsų Interneto svetainėje, Gym Plius gali tvarkyti Jūsų IP adresą, tinklo ir vietos duomenis, kai juos suteikiate, ir kt. duomenis. Duomenys yra renkami slapukų ir kitų panašių technologijų pagalba Jūsų sutikimo pagrindu.

Slapukai yra nedideli tekstiniai failai (užimantys iki kelių KB), kuriuos Jūsų interneto naršyklė patalpina Jūsų kompiuteryje, planšetėje arba kitame išmaniajame įrenginyje, apsilankant mūsų Interneto svetainėje. Slapukais Gym Plius siekia užtikrinti efektyvų ir saugų Interneto svetainės veikimą bei analizuoti Jūsų įpročius, kad Interneto svetainės veikimas būtų patogus, efektyvus ir atitiktų Jūsų poreikius bei lūkesčius.

Daugiau informacijos apie slapukus ir jų ištrynimą, valdymą ir susijusius nustatymus galit rasti čia: www.allaboutcookies.org.

Savo Interneto svetainėje mes naudojame šiuos slapukus:

Slapuko pavadinimasAprašymasSlapuko sukūrimas ir galiojimasSlapuko pagalba renkami duomenys
wp-settings-time-1, wp-settings-1, wordpress_logged_in, wordpress, PHPSESSIDStandartinis slapukas, naudojamas vartotojo sesijai palaikytiSukuriamas įėjimo į puslapį metu ir galioja iki Interneto svetainės lango uždarymo 
cookiesAgreeSlapukas, naudojamas atpažinti ar sutikote su slapukų naudojimu mūsų Interneto svetainėjeSukuriamas nuo sutikimo momento ir galioja iki ištrynimoInformacija, ar lankytojas sutiko su slapukų įrašymais
uidŠis slapukas naudojamas siekiant atpažinti vartotojąpage4image22912Sukuriamas įėjimo į puslapį metu ir galioja 60 dienų 
AWSALBStandartinis slapukas, naudojamas puslapio naudojimo spartai ir kokybei užtikrintiSukuriamas įėjimo į puslapį metu ir galioja 7 dienas
_gaŠį slapuką naudoja „Google Analytics”, kad įvertintų vartotojo apsilankymo tikslus, parengtų ataskaitas apie tinklalapio aktyvumą svetainių operatoriams ir pagerintų kliento patirtį besilankant Interneto svetainėje.Sukuriamas nuo sutikimo momento ir galioja 2 metusVartotojo apsilankymo tikslai, paspaudimai
_gatŠie slapukai naudojami „Google Analytics” statistinei informacijai apie Interneto svetainės lankomumą rinktiSukuriamas pirmą kartą atėjus į Internetinę svetainę ir galioja iki sesijos pabaigosApsilankymo Internetinėje svetainėje dažnumas
_fbp, _frŠis slapukas naudojamas „Facebook” siekiant atpažinti vartotojąSukuriamas pirmo įėjimo į Internetinę svetainę metu ir galioja 2 dienas 
_zlcmid, __cfduidŠis slapukas naudojamas naudotis puslapio Chat galimybėmisSukuriamas įėjimo į puslapį metu ir galioja iki Interneto svetainės lango uždarymo 
_gidŠis slapukas naudojamas „Google Analytics” siekiant atpažinti vartotojąSukuriamas pirmo įėjimo į Internetinę svetainę metu ir galioja 2 dienas 

X. DUOMENŲ TVARKYTOJAI IR KITI DUOMENŲ GAVĖJAI

Gym Plius gali pasitelkti tam tikrus paslaugų teikėjus (duomenų tvarkytojus) Jūsų asmens duomenų tvarkymui. Tokie duomenų tvarkytojai yra: piršto antspaudo duomenų apdorojimo, duomenų centrų paslaugas teikianti įmonė, naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančios ir paslaugas teikiančios įmonės, programinę įrangą kuriančios, teikiančios, palaikančios ir vystančios įmonės, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančios įmonės, ryšio, apsaugos, įdarbinimo paslaugas teikiančios įmonės ir kiti paslaugų teikėjai, kuriems Jūsų asmens duomenys yra atskleidžiami tik tiek, kiek tai yra būtina pagal sudarytas sutartis.

Jeigu Klientas atsiskaitymui už paslaugas pasirenka E. Sąskaitą, siekiant įvykdyti šį pasirinkimą, Kliento asmens duomenys perduodami E. Sąskaitos pateikėjui, jo mokėjimo paslaugų teikėjui bei tarpininkui.

Klientui nevykdant mokėjimo įsipareigojimų mes galime perduoti informaciją apie Klientą (jo asmens duomenis) ir kitą informaciją, susijusią su įsiskolinimu, teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims, mokumo įvertinimo ir įsiskolinimo valdymo tikslu, skolų išieškojimo įmonėms skolų išieškojimo tikslu.

Esant pakankamam teisėtam pagrindui (pavyzdžiui, kai tai būtina sutarties su Jumis sudarymui ar vykdymui ir kai apie tokį perdavimą Jūs buvote tinkamai informuoti), duomenys gali būti perduoti mūsų verslo partneriams, kontrahentams, sutarčių šalims tiek, kiek tai susiję su Gym Plius sutartinių įsipareigojimų ar įprastinės veiklos vykdymu.

Gym Plius informuoja, kad tam tikri techniniai Jūsų apsilankymo Interneto svetainėje duomenys (IP adresas, slapukai, techninė Jūsų naudojamos naršyklės informacija, kita su naršyklės veikla ir naršymu svetainėje susijusi informacija) naršymo Interneto svetainėje statistikos, analizės ir susijusiais tikslais gali būti perduoti ar padaryti prieinamais tiek Europos ekonominėje erdvėje (EEE), tiek ir už jos ribų veikiantiems subjektams (pavyzdžiui, mums naudojantis Google Analytics paslauga, toks subjektas yra Jungtinėse Amerikos Valstijose veikianti bendrovė). Gym Plius užtikrins, kad asmens duomenys bus perduoti už EEE ribų tik tuo atveju, jeigu yra pakankamas pagrindas, numatytas taikytinuose teisės aktuose – toks duomenų perdavimas gali būti būtinas sutarties sudarymui ir vykdymui, gali būti pagrįstas standartinėmis duomenų apsaugos sąlygomis, patvirtintomis Europos Komisijos, taip pat gali būti paremtas kitais pagrindais, sąlygomis ar išimtimis, numatytomis teisės aktuose. Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kokie duomenys ir kokiu pagrindu perduodami už EEE ribų, o taip kitais susijusiais klausimais galite kreiptis į mus el. paštu: info@gymplius.lt.

Gym Plius turi pareigą įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka rinkti ir teikti Jūsų asmens duomenis kompetentingoms institucijoms ir kitiems asmenims, kai to reikalaujama pagal taikomus įstatymus ar kitus teisės aktus (pvz., VMI, SODRA, policijai, kitoms kompetentingoms įstaigoms, institucijoms, organizacijoms) ar reikalinga pagal sutartis (pvz. draudimo sutartį dėl draudiminio įvykio).

Asmens duomenys be atskiro duomenų subjekto sutikimo taip pat gali būti pateikti ikiteisminio tyrimo įstaigai, prokurorui ar teismui dėl jų žinioje esančių administracinių, civilinių, baudžiamųjų bylų, kaip įrodymai, o taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais.

XI. DUOMENŲ SAUGOJIMO LAIKOTARPIS

Ilgesnis nei nurodyta aukščiau tekste Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas, kai:

 • Būtina, kad Gym Plius galėtų apsiginti nuo reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises;
 • Esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;
 • Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;
 • Rezervinių kopijų ir kitais su informacinių sistemų veikimu ir palaikymu susijusiais ar panašiais tikslais;
 • Laikantis teisės aktuose nustatytų prievolių;
 • Esant kitiems teisės aktuose nustatytiems pagrindams.

XII. KOKIAS TEISES JŪS TURITE?

Savo asmens duomenų atžvilgiu, taikomų teisės aktų numatyta apimtimi, atvejais, tvarka ir sąlygomis, atsižvelgiant į taikomus apribojimus, Jūs turite šias teises:

 • Susipažinti su savo asmens duomenimis ir su tuo, kaip jie yra tvarkomi;
 • Reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis;
 • Reikalauti ištrinti savo asmens duomenis arba apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
 • Reikalauti perkelti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Jums patogia forma (taikoma tiems asmens duomenims, kuriuos pateikėte Jūs ir kurie automatizuotomis priemonėmis tvarkomi sutarties ar sutikimo pagrindu);
 • Teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu;
 • Teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą, jei Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo  pagrindu;
 • Teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (daugiau informacijos rasite adresu www.vdai.lrv.lt) ir pateikti jai skundą.
 • Aukščiau nurodytas teises galite įgyvendinti ir / ar skundą pateikti galite susisiekdami su Gym Plius el. paštu info@gymplius.lt ar asmeniškai pristatydami prašymą įgyvendinti teises į lankomą Gym Plius sporto klubą. Jūsų tapatybės patvirtinimui, kartu su prašymu turite pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą – pasą, asmens tapatybės kortelę arba vairuotojo pažymėjimą; pateikiant prašymą el. paštu – atitinkamo dokumento skenuotą versiją.

Gym Plius, gavusi Jūsų prašymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo ir patikrinimo procedūros užbaigimo pateiks Jums informaciją apie veiksmus, kurių ėmėsi pagal Jūsų pateiktą prašymą. Atsižvelgdama į prašymų sudėtingumą ir skaičių, Gym Plius turi teisę vieno mėnesio laikotarpį pratęsti dar dviem mėnesiams, apie tai Jus informuodama ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo ir patikrinimo procedūros užbaigimo ir nurodydama tokio pratęsimo priežastis.

XIII. KOKIAIS BŪDAIS IR KOKIAIS KONTAKTAIS GALITE SU MUMIS SUSISIEKTI?

Jei Jums kyla su Privatumo politika susijusių klausimų ar turėtumėte prašymų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, galite susisiekti su mumis el. paštu: info@gymplius.lt.

Gym Plius, kaip duomenų valdytojo, rekvizitai: UAB „Gym Plius“, juridinio asmens kodas: 303064057, adresas: Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, Lietuva, tel. Nr.: 861433555.

Paskutinis Privatumo politikos atnaujinimas buvo atliktas 2022-05-13