Sporto klubo vidaus taisyklės

UAB „GYM PLIUS“ PRIVATUMO POLITIKA

UAB „Gym Plius“, juridinio asmens kodas 303064057, registracijos adresas: Vilniaus g. 25, Vilnius, (toliau – Gym Plius, arba mes) gerbia ir siekia maksimaliai užtikrinti interneto svetainės www.gymplius.lt (toliau – Interneto svetainė), Gym Plius paslaugų naudotojų (toliau – Klientai, arba Jūs) bei kitų asmenų privatumą ir tvarkomų asmens duomenų saugumą. Ši Privatumo politika (toliau – Privatumo politika) paaiškina, kaip mes tvarkome surinktus asmens duomenis.

Mes pasiliekame teisę bet kada atnaujinti arba keisti šią Privatumo politiką. Naujausią Privatumo politikos versiją visada galite rasti Gym Plius sporto klubo administracijoje arba Interneto svetainėje, o Privatumo politiką pakeitus reikšmingai, papildomai informuosime pranešimu.

I. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS, TEIKIANT SPORTO KLUBO PASLAUGAS
Klientui siekiant sudaryti Sporto ir kitų paslaugų teikimo sutartį (toliau – Sutartis), Gym Plius vykdant

sudarytą Sutartį, Gym Plius renka ir tvarko duomenis, reikalingus tokios Sutarties sudarymui ir vykdymui.

Aukščiau nurodytu tikslu ir pagrindu renkami šie Klientų (fizinių asmenų) asmens duomenys:

 • vardas, pavardė, asmens kodas, el. pašto adresas, gimimo data (nepilnamečio lankytojo, kurio naudai Klientas sudaro Sutartį ir kai perkama internetu), adresas, telefono numeris, lytis (kai perkama internetu);
 • paslaugų teikimo vieta (pasirinktas(-i) sporto klubas(-ai));
 • su paslaugų pirkimu susijusi informacija (mokėjimo(-ų) data(-os), pasirinktas paslaugos variantas, kaina, kiekis, mokėjimo būdas, suteikta nuolaida, banko sąskaitos Nr., bankas, IP adresas (perkant internetu));
 • informacija apie naudojimąsi paslaugomis (lankymasis pasirinktuose sporto klubuose, grupinėse treniruotėse, soliariumuose ir (ar) naudojimasis kitomis paslaugomis, Kliento prašymai ir juose nurodyta asmeninė informacija, atostogų / pertraukų laikai);
 • informacija apie atliekamus mokėjimus už paslaugas, pradelstus mokėjimus.

Gym Plius, siekdama užtikrinti saugų ir sklandų piniginių operacijų vykdymą internetu, pasitelkia internetinių mokėjimų surinkimo paslaugų teikėją UAB OPAY solutions. Apie šio paslaugos teikėjo renkamus duomenis ir taikomas asmens duomenų apsaugos priemones galite perskaityti minėto paslaugos teikėjo privatumo politikoje.

Tuo atveju, jeigu sutartis pasirašoma su juridiniu asmeniu, tvarkomi asmenų, kurie naudosis paslaugomis, vardai, pavardės, gyvenamosios vietos adresai, telefono numeriai, el. paštų adresai, darbovietė, o taip pat juridinio asmens atstovo, sudariusio sutartį, vardas, pavardė, pareigos, atstovavimo pagrindas.

Klientui siekiant sustabdyti ir /ar pratęsti narystę dėl ligos ir savanoriškai pateikus šią informaciją (t.y. jo aiškaus valiniais veiksmais išreikšto sutikimo pagrindu), Gym Plius renka ir tvarko informaciją apie ligos laikotarpį. Šios informacijos pateikimas nėra privalomas, tačiau jos nepateikus Klientas netenka teisės sustabdyti ir / ar prasitęsti narystės galiojimo ligos pagrindu.

Aukščiau nurodyti duomenys saugomi 4 metus nuo Kliento narystės galiojimo pabaigos. Sutarčių sudarymą patvirtinantys dokumentai saugomi 10 metų nuo sutarties pasibaigimo dienos.

II. PRAĖJIMO ĮRENGINIŲ PAGALBA RENKAMŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

Patekimo į patalpas kontrolės, siekiant apsaugoti Gym Plius turtą bei klientų, darbuotojų sveikatą, turtą, (Bendrovės ir trečiųjų asmenų teisėtų interesų pagrindu), Kliento identifikacijai (Kliento aiškaus sutikimo pagrindu), Bendrovė renka ir tvarko darbuotojų, paslaugų teikėjų darbuotojų (pvz. valymo, apsaugos paslaugas teikiančių), klientų asmens duomenis, fiksuojamus šiems asmenims naudojantis praėjimo įrenginiais (praėjimo kortelių ir piršto antspaudo skaitytuvais) arba parodant asmens tapatybės dokumentus administracijai.

Praėjimo įrenginiais gali būti fiksuojama ši informacija apie asmenis:
• Judėjimo Gym Plius teritorijoje ir (ar) pateikimo į patalpas informacija. Bendrovė fiksuoja ir saugo

įrašus su patekimo ar išėjimo iš patalpų data ir laiku, vardu, pavarde, praėjimo kortelės numeriu ir darbovietės pavadinimu, paslaugos pavadinimu, binariniu kodu;

• Informacija apie paslaugų pasinaudojimą (soliariumu, dalyvavimą grupinėse treniruotėse ar kt.). Sistemoje yra fiksuojamas asmens vardas, pavardė, praėjimo kortelės numeris, binarinis kodas data, laikas.

Bendrovė šiuos asmenų asmens duomenis saugo tiek, kiek galioja sutartis (pvz., darbo sutartis), verslo santykiai, arba tiek, kiek reikia tikslams, kuriems jie tvarkomi, pasiekti, taip pat vadovaudamasi tokio pobūdžio duomenų saugojimo reikalavimais, nustatytais teisės aktuose, senaties laikotarpiais teisiniams reikalavimams pareikšti ar apginti, o jei tokie būtų pareikšti – tai tiek, kiek reikia šiuo tikslu. Piršto antspaudo modelio duomenys (binarinis kodas) negrįžtamai sunaikinami pasibaigus Sutarčiai su klientu.

Sutikimą patvirtinantys įrodymai saugomi 2 metus nuo sutikimo atšaukimo / pasirinkimo pakeitimo dienos.

Biometrinių duomenų tvarkymas

Kliento aiškaus sutikimo pagrindu ir jam / jai pasirinkus piršto antspaudo nuskaitymą, Kliento identifikacijai tvarkomi Kliento biometriniai duomenys – Kliento piršto antspaudo skaitmeninis vaizdas ir jo pagrindu sukurtas piršto antspaudo modelis – binarinis kodas.

Šiam duomenų tvarkymui Bendrovė pasitelkia duomenų tvarkytoją UAB „Nsoft“ (adresas Žalgirio str. 88A, Vilnius, www.nsoft.lt).

Laikantis gerosios biometrinių duomenų tvarkymo praktikos, Kliento skaitmeninis piršto antspaudo vaizdas nėra išsaugomas, o piršto antspaudo modelio duomenys duomenų bazėje saugomi užšifruoti.

III. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLU

Gym Plius Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tvarko gavusi aiškų Jūsų sutikimą tokiam duomenų tvarkymui, pvz., Jums užsisakius mūsų naujienlaiškius. Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais galime tvarkyti ir savo teisėtų interesų pagrindu, jeigu Jūs neišreiškiate savo nesutikimo dėl tokio tvarkymo, sudarydami su mumis Sutartį.

Tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkome šiuos asmens duomenis: telefono numeris, el. pašto adresas.
Jūs galite bet kuriuo metu atsisakyti mūsų tiesioginės rinkodaros pranešimų. Tai padaryti galite paspaudę, tam skirtą nuorodą mūsų siunčiamų pranešimų apačioje arba informavę mus el. paštu: info@gymplius.lt.

Mes taip pat naudojamės Facebook, Instagram, Linkedin, kitų internetinių reklamų teikėjų paslaugomis. Apie šių paslaugų teikėjų privatumo politiką, renkamus duomenis ir taikomas asmens duomenų apsaugos priemones galite perskaityti minėtų paslaugų teikėjų privatumo politikose.

Kliento duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu naudojami tol, kol nėra gaunamas nesutikimas dėl tokio asmens duomenų tvarkymo / sutikimo atšaukimas.

IV. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS SIEKIANT APSAUGOTI BENDROVĖS INTERESUS

Bendrovė tvarko Kliento vardą ir pavardę, siekiant informuoti Bendrovės darbuotojus apie Klientą, kaip asmenį, su kuriuo Bendrovė nepageidauja sudaryti naujos sutarties nutraukus sporto ir kitų paslaugų teikimo sutartį dėl Kliento kaltės (pavyzdžiui, gavus nusiskundimų dėl Kliento netinkamo elgesio sporto klube ir kitų svarbių priežasčių). Toks duomenų tvarkymas grindžiamas Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktu, t.y., teisėtu Bendrovės interesu ateityje nesudaryti sporto ir kitų paslaugų teikimo sutarties su nepageidaujamu klientu. Bendrovė šiuos duomenis gauna iš Bendrovės darbuotojų ir esamų klientų.

Jūsų duomenys saugomi Duomenų valdytojo elektroniniame pašte, prie kurio priėjimą turi atitinkami, su savo darbo funkcijomis susiję darbuotojai.

Šiuo tikslu Kliento asmens duomenys tvarkomi 3 metus po Kliento sutarties nutraukimo. Bendrovė pasilieka teisę pratęsti šį terminą, jeigu gautų pagrįstų įrodymų, kad sporto ir kitų paslaugų teikimo sutarties sudarymas su Klientu turėtų neigiamų pasekmių Bendrovės darbuotojų ir esamų klientų atžvilgiu.

V. VERSLO PARTNERIAI, KONTRAHENTAI

Gym Plius taip pat tvarko verslo partnerių, tiekėjų, kitų sandorių šalių, taip pat jų darbuotojų, atstovų ir agentų asmens duomenis. Šie duomenys renkami ir tvarkomi šiais tikslais ir juos atitinkančiais pagrindais:

 • Minėtiems asmenims su Gym Plius užmezgant, palaikant ir plėtojant verslo, profesinius ar kitus teisėtus santykius;
 • Sudarant, vykdant, administruojant sandorius, sutartis ir susitarimus;
 • Administruojant ir valdant finansinius atsiskaitymus su fiziniais asmenimis, turinčiais ne darbo santykių su Gym Plius, juridiniais asmenimis, teikiančiais paslaugas, vykdančiais individualią veiklą asmenimis;
 • Plėtojant ir užtikrinant Gym Plius teisėtus interesus;
 • Gym Plius ginantis nuo jai pareikštų ieškinių, reikalavimų, pretenzijų (teisėtas Gym Plius interesas);
 • Gym Plius vykdant jai taikomas pareigas pagal galiojančius teisės aktus.

Gym Plius šių asmenų asmens duomenis saugo tiek, kiek galioja sutartis ar verslo santykiai, arba tiek, kiek reikia tikslams, kuriems jie tvarkomi, pasiekti, taip pat vadovaudamasi tokio pobūdžio duomenų saugojimo reikalavimais, nustatytais teisės aktuose, senaties laikotarpiais teisiniams reikalavimams pareikšti ar apginti, o jei tokie būtų pareikšti – tai tiek, kiek reikia šiuo tikslu.

VI. DALYVAVIMAS GYM PLIUS RENGINIUOSE

Klientui sutikus, Kliento dalyvavimo renginiuose faktas, vardas, pavardė ir atvaizdas (nuotrauka) bus naudojami pranešant visuomenei apie Gym Plius renginius. Kliento nuotraukos Kliento sutikimu gali būti publikuojamos ir Gym Plius socialinių tinklų paskyrose, Internetinėje svetainėje.

VII. DALYVAVIMAS ATRANKOSE

Mes renkame ir tvarkome Jūsų gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką ir (ar) kitą Jūsų pateiktą informaciją darbo atrankos vykdymo tikslu Jūsų sutikimo pagrindu, kurį Jūs išreiškiate mums ar įdarbinimo paslaugas teikiančiai įmonei pateikdami savo duomenis.

Gym Plius Jūsų pateiktus asmens duomenis saugos iki konkrečios atrankos pabaigos, o jei duosite sutikimą tolesniam tvarkymui kitų personalo atrankų tikslu – vienerius metus nuo tos atrankos pabaigos, nebent savo sutikimą atšauksite anksčiau.

Gym Plius informuoja, kad, siekdama įvertinti Jūsų kandidatūrą, rekomendacijų gali kreiptis į Jūsų nurodytus buvusius darbdavius ir pasiteirauti informacijos apie Jūsų kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir dalykines savybes. Tokią informaciją rinksime laikydamiesi teisės aktų reikalavimų.

Gym Plius taip pat pažymi, kad Jūsų asmens duomenis gali gauti iš trečiųjų šalių, pavyzdžiui, iš darbo skelbimų portalus valdančių įmonių, įdarbinimo agentūrų, jei joms tuos duomenis esate pateikę, bei iš viešai prieinamų šaltinių, kuriuose savo asmens duomenis esate paskelbę.

VIII. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS, VYKDANT VAIZDO STEBĖJIMĄ

Siekdami užtikrinti Gym Plius, mūsų darbuotojų, Klientų ir kitų asmenų turto, sveikatos ir gyvybės apsaugą, mes sporto klubo patalpose (išskyrus persirengimo patalpas, tualetus, dušo patalpas, soliariumų patalpas) ir teritorijoje vykdome vaizdo stebėjimą.

Vaizdo stebėjimą vykdome ir į vaizdo stebėjimo lauką patenkančių asmenų duomenis (vaizdo duomenis) tvarkome mūsų ir trečiųjų asmenų teisėto intereso pagrindu (žr. aukščiau esančią pastraipą).

Apie vykdomą vaizdo stebėjimą asmenys informuojami informaciniais ženklais su vaizdo kameros simboliu ir duomenų valdytojo rekvizitais, kurie pateikiami prieš patenkant į stebimą teritoriją ir (ar) patalpą.

Vaizdo stebėjimo metu surinkti asmenų asmens duomenys (vaizdo duomenys) saugomi iki 14 dienų nuo užfiksavimo dienos, o po to ištrinami. Tam tikromis aplinkybėmis, kai tai yra būtina Gym Plius ar trečiosios šalies interesų apsaugai (pvz., įvykus nelaimingam atsitikimui, nusikaltimui ar kitam teisės, sutarties, sporto klubo taisyklių pažeidimui), saugojimo terminas gali būti pratęstas iki tol, kol bus įvykdytas tyrimas ir priimtas galutinis sprendimas.

IX. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS INTERNETO SVETAINĖJE

Tuo atveju, kai lankotės mūsų Interneto svetainėje, Gym Plius gali tvarkyti Jūsų IP adresą, tinklo ir vietos duomenis, kai juos suteikiate, ir kt. duomenis. Duomenys yra renkami slapukų ir kitų panašių technologijų pagalba Jūsų sutikimo pagrindu.

Slapukai yra nedideli tekstiniai failai (užimantys iki kelių KB), kuriuos Jūsų interneto naršyklė patalpina Jūsų kompiuteryje, planšetėje arba kitame išmaniajame įrenginyje, apsilankant mūsų Interneto svetainėje. Slapukais Gym Plius siekia užtikrinti efektyvų ir saugų Interneto svetainės veikimą bei analizuoti Jūsų įpročius, kad Interneto svetainės veikimas būtų patogus, efektyvus ir atitiktų Jūsų poreikius bei lūkesčius.

Daugiau informacijos apie slapukus ir jų ištrynimą, valdymą ir susijusius nustatymus galit rasti čia: www.allaboutcookies.org.

Savo Interneto svetainėje mes naudojame šiuos slapukus:

Slapuko pavadinimasAprašymasSlapuko sukūrimas ir galiojimasSlapuko pagalba renkami duomenys
wp-settings-time-1, wp-settings-1, wordpress_logged_in, wordpress, PHPSESSIDStandartinis slapukas, naudojamas vartotojo sesijai palaikytiSukuriamas įėjimo į puslapį metu ir galioja iki Interneto svetainės lango uždarymo 
cookiesAgreeSlapukas, naudojamas atpažinti ar sutikote su slapukų naudojimu mūsų Interneto svetainėjeSukuriamas nuo sutikimo momento ir galioja iki ištrynimoInformacija, ar lankytojas sutiko su slapukų įrašymais
uidŠis slapukas naudojamas siekiant atpažinti vartotojąpage4image22912Sukuriamas įėjimo į puslapį metu ir galioja 60 dienų 
AWSALBStandartinis slapukas, naudojamas puslapio naudojimo spartai ir kokybei užtikrintiSukuriamas įėjimo į puslapį metu ir galioja 7 dienas
_gaŠį slapuką naudoja „Google Analytics”, kad įvertintų vartotojo apsilankymo tikslus, parengtų ataskaitas apie tinklalapio aktyvumą svetainių operatoriams ir pagerintų kliento patirtį besilankant Interneto svetainėje.Sukuriamas nuo sutikimo momento ir galioja 2 metusVartotojo apsilankymo tikslai, paspaudimai
_gatŠie slapukai naudojami „Google Analytics” statistinei informacijai apie Interneto svetainės lankomumą rinktiSukuriamas pirmą kartą atėjus į Internetinę svetainę ir galioja iki sesijos pabaigosApsilankymo Internetinėje svetainėje dažnumas
_fbp, _frŠis slapukas naudojamas „Facebook” siekiant atpažinti vartotojąSukuriamas pirmo įėjimo į Internetinę svetainę metu ir galioja 2 dienas 
_zlcmid, __cfduidŠis slapukas naudojamas naudotis puslapio Chat galimybėmisSukuriamas įėjimo į puslapį metu ir galioja iki Interneto svetainės lango uždarymo 
_gidŠis slapukas naudojamas „Google Analytics” siekiant atpažinti vartotojąSukuriamas pirmo įėjimo į Internetinę svetainę metu ir galioja 2 dienas 

X. DUOMENŲ TVARKYTOJAI IR KITI DUOMENŲ GAVĖJAI

Gym Plius gali pasitelkti tam tikrus paslaugų teikėjus (duomenų tvarkytojus) Jūsų asmens duomenų tvarkymui. Tokie duomenų tvarkytojai yra: piršto antspaudo duomenų apdorojimo, duomenų centrų paslaugas teikianti įmonė, naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančios ir paslaugas teikiančios įmonės, programinę įrangą kuriančios, teikiančios, palaikančios ir vystančios įmonės, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančios įmonės, ryšio, apsaugos, įdarbinimo paslaugas teikiančios įmonės ir kiti paslaugų teikėjai, kuriems Jūsų asmens duomenys yra atskleidžiami tik tiek, kiek tai yra būtina pagal sudarytas sutartis.

Jeigu Klientas atsiskaitymui už paslaugas pasirenka E. Sąskaitą, siekiant įvykdyti šį pasirinkimą, Kliento asmens duomenys perduodami E. Sąskaitos pateikėjui, jo mokėjimo paslaugų teikėjui bei tarpininkui.

Klientui nevykdant mokėjimo įsipareigojimų mes galime perduoti informaciją apie Klientą (jo asmens duomenis) ir kitą informaciją, susijusią su įsiskolinimu, teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims, mokumo įvertinimo ir įsiskolinimo valdymo tikslu, skolų išieškojimo įmonėms skolų išieškojimo tikslu.

Esant pakankamam teisėtam pagrindui (pavyzdžiui, kai tai būtina sutarties su Jumis sudarymui ar vykdymui ir kai apie tokį perdavimą Jūs buvote tinkamai informuoti), duomenys gali būti perduoti mūsų verslo partneriams, kontrahentams, sutarčių šalims tiek, kiek tai susiję su Gym Plius sutartinių įsipareigojimų ar įprastinės veiklos vykdymu.

Gym Plius informuoja, kad tam tikri techniniai Jūsų apsilankymo Interneto svetainėje duomenys (IP adresas, slapukai, techninė Jūsų naudojamos naršyklės informacija, kita su naršyklės veikla ir naršymu svetainėje susijusi informacija) naršymo Interneto svetainėje statistikos, analizės ir susijusiais tikslais gali būti perduoti ar padaryti prieinamais tiek Europos ekonominėje erdvėje (EEE), tiek ir už jos ribų veikiantiems subjektams (pavyzdžiui, mums naudojantis Google Analytics paslauga, toks subjektas yra Jungtinėse Amerikos Valstijose veikianti bendrovė). Gym Plius užtikrins, kad asmens duomenys bus perduoti už EEE ribų tik tuo atveju, jeigu yra pakankamas pagrindas, numatytas taikytinuose teisės aktuose – toks duomenų perdavimas gali būti būtinas sutarties sudarymui ir vykdymui, gali būti pagrįstas standartinėmis duomenų apsaugos sąlygomis, patvirtintomis Europos Komisijos, taip pat gali būti paremtas kitais pagrindais, sąlygomis ar išimtimis, numatytomis teisės aktuose. Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kokie duomenys ir kokiu pagrindu perduodami už EEE ribų, o taip kitais susijusiais klausimais galite kreiptis į mus el. paštu: info@gymplius.lt.

Gym Plius turi pareigą įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka rinkti ir teikti Jūsų asmens duomenis kompetentingoms institucijoms ir kitiems asmenims, kai to reikalaujama pagal taikomus įstatymus ar kitus teisės aktus (pvz., VMI, SODRA, policijai, kitoms kompetentingoms įstaigoms, institucijoms, organizacijoms) ar reikalinga pagal sutartis (pvz. draudimo sutartį dėl draudiminio įvykio).

Asmens duomenys be atskiro duomenų subjekto sutikimo taip pat gali būti pateikti ikiteisminio tyrimo įstaigai, prokurorui ar teismui dėl jų žinioje esančių administracinių, civilinių, baudžiamųjų bylų, kaip įrodymai, o taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais.

XI. DUOMENŲ SAUGOJIMO LAIKOTARPIS

Ilgesnis nei nurodyta aukščiau tekste Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas, kai:

 • Būtina, kad Gym Plius galėtų apsiginti nuo reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises;
 • Esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;
 • Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;
 • Rezervinių kopijų ir kitais su informacinių sistemų veikimu ir palaikymu susijusiais ar panašiais tikslais;
 • Laikantis teisės aktuose nustatytų prievolių;
 • Esant kitiems teisės aktuose nustatytiems pagrindams.

XII. KOKIAS TEISES JŪS TURITE?

Savo asmens duomenų atžvilgiu, taikomų teisės aktų numatyta apimtimi, atvejais, tvarka ir sąlygomis, atsižvelgiant į taikomus apribojimus, Jūs turite šias teises:

 • Susipažinti su savo asmens duomenimis ir su tuo, kaip jie yra tvarkomi;
 • Reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis;
 • Reikalauti ištrinti savo asmens duomenis arba apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
 • Reikalauti perkelti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Jums patogia forma (taikoma tiems asmens duomenims, kuriuos pateikėte Jūs ir kurie automatizuotomis priemonėmis tvarkomi sutarties ar sutikimo pagrindu);
 • Teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu;
 • Teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą, jei Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo  pagrindu;
 • Teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (daugiau informacijos rasite adresu www.vdai.lrv.lt) ir pateikti jai skundą.
 • Aukščiau nurodytas teises galite įgyvendinti ir / ar skundą pateikti galite susisiekdami su Gym Plius el. paštu info@gymplius.lt ar asmeniškai pristatydami prašymą įgyvendinti teises į lankomą Gym Plius sporto klubą. Jūsų tapatybės patvirtinimui, kartu su prašymu turite pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą – pasą, asmens tapatybės kortelę arba vairuotojo pažymėjimą; pateikiant prašymą el. paštu – atitinkamo dokumento skenuotą versiją.

Gym Plius, gavusi Jūsų prašymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo ir patikrinimo procedūros užbaigimo pateiks Jums informaciją apie veiksmus, kurių ėmėsi pagal Jūsų pateiktą prašymą. Atsižvelgdama į prašymų sudėtingumą ir skaičių, Gym Plius turi teisę vieno mėnesio laikotarpį pratęsti dar dviem mėnesiams, apie tai Jus informuodama ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo ir patikrinimo procedūros užbaigimo ir nurodydama tokio pratęsimo priežastis.

XIII. KOKIAIS BŪDAIS IR KOKIAIS KONTAKTAIS GALITE SU MUMIS SUSISIEKTI?

Jei Jums kyla su Privatumo politika susijusių klausimų ar turėtumėte prašymų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, galite susisiekti su mumis el. paštu: info@gymplius.lt.

Gym Plius, kaip duomenų valdytojo, rekvizitai: UAB „Gym Plius“, juridinio asmens kodas: 303064057, adresas: Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, Lietuva, tel. Nr.: 861433555.

Paskutinis Privatumo politikos atnaujinimas buvo atliktas 2022-05-13

SPORTO KLUBO „GYM PLIUS“ TAISYKLĖS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Taisyklėse vartojamos sąvokos turi reikšmę, nurodytą žemiau šiose Taisyklėse ar Bendrosiose sąlygose.

1.2. Šios Taisyklės nustato Paslaugų teikimo tvarką Sporto klube, privalomuosius saugumo, higienos ir kitus reikalavimus Klientui, Sporto klubo ir Kliento teises bei įsipareigojimus. Klientas, sudarydamas Sutartį, turi teisę susitarti dėl individualių sąlygų, išskyrus sąlygas, kurios yra privalomos Šalims pagal galiojančius teisės aktus (pvz. higienos normas).

2. TEISĖ NAUDOTIS PASLAUGOMIS

2.1. Teisę naudotis Sporto klubo Paslaugomis turi asmenys, pasirašę Sutartį, įskaitant Taisykles ir įsigiję Abonementą (t. y. sumokėję Sutartyje numatytą pasirinktų Paslaugų kainą ir Sporto klubo nustatyta tvarka įgyvendinę Abonento identifikavimo būdo pasirinkimą).

2.2. 16 metų nesulaukusiems asmenims Paslaugos nėra teikiamos; 16-17 metų amžiaus nepilnamečiai Paslaugomis turi teisę naudotis pagal Sutartį, kurią jų naudai sudaro jų įstatyminiai atstovai (vienas iš tėvų, rūpintojai ir pan.).

2.3.16-17 metų amžiaus nepilnamečiai išbandyti Paslaugas gali tik dalyvaujant įstatyminiam atstovui (vienam iš tėvų, rūpintojui ir pan.)

2.4. Sporto klubas turi teisę neteikti Paslaugų asmenims ir nutraukti su jais bet kokias naujai sudaromas sutartis, jeigu Sporto klubas buvo nutraukęs Paslaugų teikimą tokiam asmeniui dėl Taisyklių ar Sutarties pažeidimo.

3. ABONEMENTO NAUDOJIMO TVARKA, PATEKIMAS Į SPORTO KLUBĄ IR JO PATALPAS

3.1. Klientas identifikuojamas ir įleidžiamas į Sporto klubus, Soliariumų ir Grupinių treniruočių patalpas, esančias Sporto klubuose, jam suteikiama teisė naudotis kitomis Sporto klubo teikiamomis paslaugomis Klientui pasirinkus Abonento identifikavimo būdą ir Sporto klubo nustatyta tvarka įgyvendinus tokį pasirinkimą.

3.2. Klientas, identifikavimui pasirinkęs Kliento kortelę, įsipareigoja sumokėti vienkartinį Sutartyje nustatytą Kliento kortelės pagaminimo / išdavimo mokestį bei naudoti Kliento kortelę išimtinai tik savo asmeniniams poreikiams ir neperduoti jos tretiesiems asmenims, kitokiu būdu nesudaryti sąlygų jiems patekti į Sporto klubą ir / ar naudotis Paslaugomis, pasinaudojant Kliento identifikavimui išduota Kliento kortele. Klientui perdavus kortelę tretiesiems asmenims, Sporto klubas turi teisę reikalauti atlyginti visus Sporto klubo nuostolius dėl neteisėto trečiojo asmens patekimo į Sporto klubą (-us). Be to, Klientas yra pilnai atsakingas už bet kokią žalą, kurią trečiasis asmuo pats patirtų ar sukeltų kitiems asmenims ar Sporto klubui su Kliento kortele patekęs į Sporto klubą ir naudodamasis Sporto klubo inventoriumi, įranga.

3.3. Klientas, praradęs Kliento kortelę, privalo ne vėliau kaip per 2 (dvi) dienas informuoti telefonu ar el. paštu. Už pakartotinį kortelės pagaminimą / išdavimą Sporto klubas turi teisę taikyti Klientui Paslaugų teikėjo nustatytą Kliento kortelės pagaminimo / išdavimo mokestį.

3.4. Sporto klubo personalo darbuotojas, siekdamas patikrinti Kliento kortelę naudojančio Kliento tapatybę, turi teisę bet kada paprašyti Kliento pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

3.5. Asmeniui, norinčiam pirmą kartą nemokamai išbandyti Sporto klubą, jam laikinai vienam kartui suteikiamas vienkartinis praėjimas.

3.6. Klientas, kaip Kliento identifikavimo priemonę pasirinkęs Kliento piršto antspaudo modelį, pateikia Sporto klubui laisvą sutikimą tvarkyti jo biometrinius duomenis – pagal Kliento piršto antspaudo skaitmeninį vaizdą, sukuriamą Kliento piršto antspaudo modelį – binarinį kodą ir skaitmeninį Kliento piršto antspaudo vaizdą. Sugeneravus binarinį kodą, skaitmeninis piršto antspaudo vaizdas yra sunaikinamas. Kliento piršto antspaudo modelis – binarinis kodas, skaitmeninis piršto antspaudo vaizdas naudojamas griežtai šiose taisyklėse bei Sporto klubo privatumo politikoje, su kuria galima susipažinti Sporto klubo internetinėje svetainėje (www.gymplius.lt), nurodytu būdu ir sąlygomis. Klientas turi teisę bet kada atšaukti savo sutikimą, informuodamas apie tai klientų aptarnavimo centrą, pateikiant prašymą el. paštu: info@gymplius.lt.

3.7. Abonementas aktyvuojamas Klientui ir Klientas turi teisę patekti į Sporto klubą ne vėliau kaip Abonemento kainos sumokėjimo dieną. Nuo Abonemento aktyvavimo dienos, nepriklausomai nuo to Klientas pradėjo naudotis Paslaugomis ar ne, pradedamas skaičiuoti Abonemento galiojimo terminas ar Minimalus naudojimosi Paslaugomis laikotarpis.

3.8. Sporto klubas veikia 24 (dvidešimt keturias) valandas per parą 7 (septynias) dienas per savaitę.

3.9. Siekiant užtikrinti Kliento, Sporto klubo lankytojų ir trečiųjų asmenų saugumą / šių asmenų, taip pat Paslaugų teikėjo turto saugumą, yra vykdomas Sporto klubo patalpų (išskyrus persirengimo patalpas, tualetus, dušo patalpas), Sporto klubo prieigų (įėjimo, automobilių parkavimo aikštelės, kiemo) vaizdo stebėjimas, o Kliento atvaizdas yra saugomas Paslaugų teikėjo ar stebėjimo paslaugas teikiančio trečiojo asmens duomenų bazėje ne ilgiau kaip 14 (keturiolika) dienų. Tam tikromis aplinkybėmis, kai tai yra būtina Sporto klubo ar trečiosios šalies interesų apsaugai (pvz., įvykus nelaimingam atsitikimui, nusikaltimui ar kitam teisės, sutarties, sporto klubo taisyklių pažeidimui), saugojimo terminas gali būti pratęstas iki tol, kol bus įvykdytas tyrimas ir priimtas galutinis sprendimas.

3.10. Kliento apsilankymų Sporto klube skaičius ir trkmė neribojama, išskyrus Taisyklėse numatytus atvejus.

3.11. Klientui draudžiama į Sporto klubą atsivesti nepilnamečius asmenis (išskyrus Abonementą įsigijusius Klientus), gyvūnus.

4. KLIENTO ASMENINIŲ DAIKTŲ LAIKYMAS

4.1. Sporto klubas neteikia Kliento daiktų apsaugos paslaugų, o tik sudaro Klientui galimybę palikti atsineštus daiktus tam Sporto klubo nustatytose vietose.

4.2. Asmeninius daiktus Klientas palieka Sporto klubo rūbinės persirengimo spintelėje, kurią, palikęs daiktus Klientas, privalo užrakinti savo asmenine spynele. Klientas, palikdamas Sporto klubą, privalo pasiimti visus savo asmeninius daiktus (jų nepalikti Sporto klubo rūbinėje, persirengimo spintelėje ar kitose Sporto klubo patalpose), o asmenines spyneles nusiimti (draudžiama, išeinant iš Sporto klubo, palikti persirengimo spinteles užrakintas Kliento asmeninėmis spynelėmis). Klientui pažeidus šiame punkte nurodytus draudimus, Kliento asmeninės spynelės nukerpamos. Kliento paliktiems daiktams taikomos Taisyklių 4.6. punkto nuostatos; jokie su aukščiau nurodytais Paslaugų teikėjo veiksmais susiję Kliento nuostoliai jam neatlyginami.

4.3. Klientui rekomenduojama į Sporto klubą nesinešti brangių ir vertingų daiktų, o juos atsinešęs Klientas prisiima visišką atsakomybę už jų saugumą.

4.4. Klientas apie savo daiktų dingimą ar sugadinimą privalo nedelsiant informuoti Sporto klubo darbuotojus ir (arba) policiją.

4.5. Sporto klubas neatsako už Kliento Sporto klube asmeninių daiktų, įskaitant daiktus, paliktus persirengimo ar kitose Sporto klubo patalpose, praradimą ir (ar) sugadinimą, išskyrus, jeigu tai įvyko dėl Sporto klubo kaltės.

4.6. Sporto klube rasti Kliento palikti daiktai bus saugomi ne ilgiau kaip 7 (septynias) kalendorines dienas. Šis terminas pradedamas skaičiuoti nuo identifikuoto Taisyklių 4.2. punkto nesilaikymo. Tuo atveju, jeigu Sporto klubas galės identifikuoti pamesto daikto savininką, jis apie rastą daiktą nedelsdamas informuos Klientą Sutarties Specialiosiose sąlygose Kliento nurodomais kontaktais. Suėjus minėtam terminui ir nepavykus identifikuoti Kliento, Sporto klubas pasilieka teisę sunaikinti minėtus daiktus arba juos perduoti policijai

5. SAUGAUS ELGESIO TAISYKLĖS

5.1. Žemiau išvardinti reikalavimai ir draudimai yra nustatyti siekiant užtikrinti Klientų saugumą, Sporto klubo turto apsaugą, kitų galiojančių teisės aktų tinkamą vykdymą, todėl Klientas turi atsakingai, sąžiningai ir rūpestingai jų laikytis.

5.2. Sporto klube draudžiama:

5.2.1. naudotis Sporto klubo paslaugomis, dėvint netinkamą, nešvarią ar netvarkingą aprangą arba avalynę, avėti šlepetes, lankytis be avalynės;

5.2.2. be išankstinio Sporto klubo raštiško sutikimo teikti Sporto klubo Klientams sporto ar panašaus pobūdžio paslaugas, konsultuoti, treniruoti Klientus, bet kokia forma trukdyti Sporto klubo lankytojams ar darbuotojams;

5.2.3. fotografuoti ir / ar filmuoti Sporto klube kitus asmenis ar objektus neturint išankstinio raštiško Sporto klubo sutikimo;

5.2.4. į Sporto klubo patalpas įsinešti ir / ar vartoti maisto produktus ir / ar alkoholinius gėrimus, ir / ar narkotines ar psichotropines medžiagas ir / ar kitus uždraustus daiktus ar daiktus, kurie yra išimti iš civilinės apyvartos ar kurių apyvarta yra ribota. Gaiviuosius gėrimus ir vandenį Klientui leidžiama įsinešti tik nedūžtančiuose induose;

5.2.5. neštis sportinius krepšius ar kuprines ar kitus didelių gabaritų daiktus (maišus) į Sporto klubo treniruoklių salę;

5.2.6. persirengimo patalpose ir / ar dušinėse atlikti asmens higienos procedūras, naudoti plaukų džiovintuvus ne galvos, o aprangos detalių (šlepečių, glaudžių, maudymosi kostiumų) ar kitų kūno vietų džiovinimui;

5.2.7. naudotis laikinai sugedusiais treniruokliais ar kita Sporto klubo įranga, kuri yra pažymėta kaip netinkama naudojimui;

5.2.8. netinkamai naudotis Sporto klube esančiu inventoriumi ar kita įranga / daiktais, gadinti arba kitaip daryti žalą minėtiems daiktams;

5.2.9. rūkyti Sporto klubo patalpose;

5.2.10. teikti reklaminio pobūdžio veiklas be išankstinio Sporto klubo sutikimo;

5.2.11. šiukšlinti;

5.2.12. naudoti kietąją magneziją;

5.2.13. išeinant iš Sporto klubo, palikti persirengimo spinteles užrakintas Kliento asmeninėmis spynelėmis;

5.2.14. naudotis Grupinių užsiėmimų sale, vykstant Grupinei treniruotei nesant į ją užsiregistravus.

5.2.15. neteisėtai pasisavinti Sporto klubo arba kito asmens nuosavybę.

5.2.16. į sporto klubo patalpas įsinešti/įsivežti elektrines transporto priemones (elektrinius paspirtukus, riedžius, elektrinius vienaračius ir kt.).

5.3. Prieš naudojantis treniruokliais Klientas privalo nuosekliai susipažinti su Sporto klubo patalpose iškabintomis arba ant treniruoklio nurodytomis treniruoklių naudojimosi taisyklėmis, jų griežtai laikytis.

5.4. Prieš atliekant pratimus ant treniruoklio, privaloma patiesti rankšluostį.

5.5. Klientas, atlikęs pratimus, privalo užtikrinti, kad treniruokliai būtų palikti tvarkingi, tinkami naudoti kitiems Sporto klubo Klientams, treniruoklių priedai bei kita treniruoklių salės įranga, svarmenys turi būti tvarkingai sudėti į jiems skirtas vietas.

5.6. Po treniruotės treniruoklių salėje, prieš einant į kitas Sporto klubo zonas, Klientas privalo nusiprausti duše.

6. SPORTO KLUBO TEISĖS IR PAREIGOS

6.1. Sporto klubas turi teisę:

6.1.1. keisti Sporto klubo darbo laiką ar grupinių treniruočių tvarkaraštį;

6.1.2. neįleisti klientų vėluojančių daugiau nei 5 (penkias) min. į Grupinių treniruočių užsiėmimus, prasidėjus Grupinei treniruotei pagal www.gymplius.lt publikuojamame tvarkaraštyje suplanuotą tos treniruotės pradžios laiką;

6.1.3. neteikti Grupinių treniruočių užsiėmimų paslaugų pagal www.gymplius.lt suplanuotą treniruotės laiką, jei prasidėjus treniruotei atvyko mažiau nei 3 (trys) užsiregistravę Klientai;

6.1.4. atliekant profilaktikos ar panašius darbus, neteikti Paslaugų iki 48 (keturiasdešimt aštuonių) valandų. Apie tai Klientai bus informuojami iš anksto, bet ne vėliau kaip prieš 3 (tris) kalendorines dienas, Sporto klubo internetinėje svetainėje www.gymplius.lt, prie įėjimo į Sporto klubą arba Kliento kontaktais, nurodytais Sutarties Specialiosiose sąlygose;

6.1.5. kilus pagrįstų abejonių dėl Kliento sveikatos būklės, paprašyti Kliento nutraukti treniruotę ir pasikonsultuoti su gydytoju bei pateikti gydytojo pažymą apie savo sveikatos būklę;

6.1.6. neteikti atitinkamų Paslaugų asmenims, turintiems sveikatos sutrikimų, kurie gali kelti pavojų paties asmens ar kitų Klientų sveikatai ir / ar gyvybei, saugumui, teisėtiems interesams, taip pat higieninei dušų, Soliariumo, sportinio ar kitokio Sporto klube naudojamo inventoriaus būklei (pvz. užkrečiamos ligos, inkontinencija ir kt.);

6.1.7. tikrinti Kliento tapatybę, tą įgyvendinant tiesiogiai arba per įgaliotus atstovus ar apsaugos tarnybą. Nustačius, kad asmuo galimai vykdo neteisėtą veiklą ir pažeidžia Sutarties ar Taisyklių nuostatas, asmuo gali būti pašalintas iš Sporto klubo patalpų;

6.1.8. neįleisti į Sporto klubą asmenų kurie pažeidžia valstybės nustatytas taisykles dėl ligų plitimo ribojimo;

6.1.9. pašalinti iš sporto klubo asmenis, kurie pažeidžia viešąją tvarką, trukdo kitiems asmenims, įžeidinėja kitus sporto klubo dalyvius, arba esant įtarimams dėl asmenų apsvaigimo nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų

6.2. Sporto klubas suteikia Klientui galimybę naudotis jo teikiamomis Paslaugomis, tačiau jokiu būdu nevertina šių Paslaugų įtakos / poveikio konkretaus Kliento sveikatai, taip pat negarantuoja jų teigiamo poveikio, – visą su tuo susijusią riziką, pasekmes ir atsakomybę prisiima pats Klientas ir / ar faktinis Paslaugų gavėjas.

7. KLIENTO PAREIGOS

7.1. Klientas įsipareigoja:

7.1.1. sporto klube (treniruoklių salėje, duše, Soliariume ir kt.) dėvėti tik toms patalpoms skirtą švarią bei tvarkingą avalynę ir aprangą;

7.1.2. būti blaivus ir neapsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų (narkotikų, vaistų, kitų svaigiųjų ar toksinių medžiagų);

7.1.3. atsakingai, atidžiai ir rūpestingai naudotis Sporto klubo teikiamomis Paslaugomis, turtu, inventoriumi, kitą įranga ir daiktais;

7.1.4. naudotis Sporto klubo įranga ir inventoriumi tik pagal tiesioginę jų paskirtį, šios įrangos bei inventoriaus naudojimosi taisyklėmis numatytais būdais ir tvarka bei laikytis atsakingų Sporto klubo darbuotojų pagrįstų nurodymų ir rekomendacijų;

7.1.5. nesinaudoti laikinai sugedusia įranga bei inventoriumi, apie sugedusią įrangą ar inventorių nedelsiant informuoti atsakingus Sporto klubo darbuotojus, taip pat kreiptis į juos arba Sporto klubo kontaktais esant bet kokioms abejonėms dėl įrangos ar kito inventoriaus būklės tinkamumo;

7.1.6. grupinių treniruočių metu nesinaudoti mobiliaisiais įrenginiais;

7.1.7. treniruotės metu naudotą inventorių tvarkingai padėti į jam skirtą vietą atitinkamai treniruoklių salėje;

7.1.8. atlikus pratimus palikti treniruoklius ar kitą įrangą tvarkingą ir tinkamą naudoti kitiems Klientams;

7.1.9. imtis visų įmanomų priemonių, kad besinaudodamas Paslaugomis nepadarytų žalos sau bei Sporto klubui, savo, kitų Sporto klubo Klientų bei darbuotojų sveikatai ir turtui;

7.1.10. netrukdyti kitiems Klientams naudotis Sporto klubo Paslaugomis, o pastebėjus kitų Klientų netinkamą elgesį arba elgesį, keliantį grėsmę kitų Klientų saugumui, sveikatai ar gyvybei, turi nedelsdamas pranešti apie tai atsakingam Sporto klubo darbuotojui;

7.1.11. nelaimingo atsitikimo atveju, nedelsiant informuoti Sporto klubo darbuotojus arba kreiptis Sporto klubo kontaktais dėl savo ar kitų Klientų sveikatos pablogėjimą ar traumą, patirtą naudojantis Sporto klubo Paslaugomis. Galintys padėti Klientai turi dėti visas pastangas tokiai pagalbai suteikti, o įvykio liudininkai – suteikti visą reikalingą informaciją aptarnaujančiam personalui bei gydytojams ar teisėsaugos institucijoms;

7.1.12. naudoti Kliento kortelę išimtinai tik savo asmeniniams poreikiams ir neperduoti Kliento kortelės tretiesiems asmenims, kitokiu būdu nesudaryti sąlygų tretiesiems asmenims patekti į Sporto klubą ir / ar naudotis Paslaugomis, pasinaudojant Kliento identifikavimui išduota Kliento kortele;

7.1.13. lankytis tik Sporto klubo Klientams skirtose patalpose.

7.2. Klientas, prieš pasirinkdamas konkrečias Sporto klubo Paslaugas, privalo atsižvelgti į savo sveikatos būklę ir šių Paslaugų galimą poveikį jam, t.y. Klientas privalo įsitikinti, kad jo sveikatos būklė jam leidžia lankyti Sporto klubą ir naudotis jo teikiamomis Paslaugomis.

7.3. Klientui nesilaikant Sporto klubo patalpose iškabintomis arba ant inventoriaus ar įrangos nurodytomis šios įrangos bei inventoriaus naudojimosi taisyklėmis, naudojant didesnius laisvuosius ir stacionariuosius svorius nei yra fiziškai pajėgus naudoti, prieš naudojantis Sporto paslaugomis tinkamai neapšilus, naudojantis laikinai sugedusia įranga bei inventoriumi, iškyla rizika ir potenciali grėsmė patirti įvairias fizines traumas (susimušimą, prispaudimą, susitrenkimą, raumenų patempimą, kaulų lūžimą ir kt.). Klientui prieš naudojantis Sporto paslaugomis neapšilus, pernelyg intensyviai sportuojant, nesiilsint, nevartojant pakankamo kiekio skysčių gali pasidaryti silpna, atsirasti širdies ir kraujagyslių sistemos bei raumenų sistemos sutrikimų ar net apalpti. Todėl Klientas įsipareigoja laikytis atitinkamų taisyklių, gydytojų rekomendacijų, įvertinti visas minėtas aplinkybes, elgtis atsakingai, pamatuotai, rūpestingai, vengti žalos ir kitų neigiamų padarinių atsiradimo sau ir aplinkiniams.

7.4. Klientas, naudodamasis Sporto klube esančiomis priemonėmis bei Paslaugomis, savarankiškai pasirenka fizinį krūvį ir kitas Paslaugų charakteristikas (intensyvumą, dažnumą ir pan.) pagal kiekvieno individualius poreikius, asmenines savybes, fizines galimybes, daromą įtaką organizmui ir gydytojų rekomendaciją.

7.5. Klientui, prieš pradedant naudotis Sporto klubo teikiamomis Paslaugomis, rekomenduojama pasitikrinti sveikatos būklę, gauti gydytojų rekomendacijas / patarimus. Visa atsakomybė dėl Kliento sveikatos sutrikimų, gydytojų rekomendacijų nesilaikymo, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis Sporto klube / naudojantis Paslaugomis, tenka Klientui, išskyrus atvejus, jeigu ši žala atsirado dėl Sporto klubo kaltės.